Miten METSO etenee - luonnonsuojelualueet

Vanhoja haapoja keväisessä metsässä
© Kimmo Syrjänen

Alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) toteuttavat METSO-ohjelmaa tekemällä maanomistajien kanssa sopimuksia yksityisistä luonnonsuojelualueista sekä ostamalla metsiä valtiolle suojelualueiksi. ELY-keskusten valtakunnallinen METSO-tavoite on suojella yhteensä 96 000 hehtaaria metsiä vuoteen 2025 mennessä.

Ympäristöministeriö on määritellyt tarkemmat METSO-toteutuksen pinta-alatavoitteet ELY-keskuksille koko METSOn toteutusajalle. Vuosittaiset toteutustavoitteet puolestaan sovitaan ympäristöministeriön ja ELY-keskusten välisissä tulosneuvotteluissa.

Kiitos metsänomistajien, jotka ovat tarjonneet metsiään METSOon, sekä metsäammattilaisten, jotka yhteistyössä maanomistajien kanssa ovat urakoineet sopimuksia, METSOn toteuttaminen on edennyt hyvin. Vuosina 2008–2016 METSO-ohjelman rahoituksella on perustettu uusia suojelualueita yksityisten maanomistajien, kuntien, seurakuntien ja yhtiöiden maille sekä hankittu alueita valtiolle luonnonsuojeluun 48 153 hehtaaria. Kun mukaan lasketaan valtioneuvoston METSO-periaatepäätöksen mukaisesti 13 000 hehtaaria vuonna 2015 luonnonsuojeluun siirrettyjä Metsähallituksen entisiä talousmetsiä, on 96 000 hehtaarin tavoitteesta toteutettu 64 % (61 153 hehtaaria).

METSO-ohjelman toteutus elinympäristöittäin

Vuosina 2008–2016  METSOssa on suojeltu eniten runsaslahopuustoisia kangasmetsiä (23 400 ha), joiden suojelutavoitekin on ohjelman suurin. Silti niin runsaslahopuustoisten kangasmetsien kuin lehtojenkin korkeiden suojelutavoitteiden saavuttaminen on edelleen haaste METSO-ohjelman toteutuksessa ELY-keskuksissa. Tiettyjä pinta-alaltaan pieniä elinympäristöjä, kuten kalkkikallioita ja puustoisia perinneympäristöjä, on saatu ohjelmaan tavoitteiden mukaisesti hyvin. Samoin kalliometsiä on saatu tavoitteisiin nähden hyvin suojelun piiriin.

ELY-keskusten METSO-toteutus 2008-2016
METSO-ohjelman toteutus ELY-keskuksissa hehtaareina elinympäristöittäin eriteltynä vuosina 2008-2016. UUD = Uudenmaan ELY, VAR = Varsinais-Suomen ELY, HAM = Hämeen ELY, PIR = Pirkanmaan ELY, KAS = Kaakkois-Suomen ELY, ESA= Etelä-Savon ELY, POS = Pohjois-Savon ELY, POK = Pohjois-Karjalan ELY, EPO = Etelä-Pohjanmaan ELY, KES = Keski-Suomen ELY, POP = Pohjois-Pohjanmaan ELY, KAI = Kainuun ELY, LAP = Lapin ELY.

 

METSO-ohjelman toteutus suojelukeinoittain

Yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen on ELY-keskusten keinovalikoimassa metsänomistajien eniten käyttämä METSO-suojelukeino. Kohteita myös myydään paljon valtiolle suojelualueiksi.

metso rauhoitetut kohteet pinta-aloittain 2008-2016
METSO-ohjelmassa valtiolle hankitut, yksityisinä luonnonsuojelualueina tai määräaikaisesti luonnonsuojelulailla rauhoitettujen kohteiden pinta-alat hehtaareina vuosina 2008-2016.

ELY-keskusten päätettävissä olevia luonnonsuojelulain mukaisia määräaikaisia rauhoituksia on tehty vuosina 2008–2016 vain vähän. Eniten käytetty määräaikainen suojelukeino on Kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) mukainen ympäristötuki. Sen käytöstä päättää Suomen Metsäkeskus.

Kohteiden keskikoko ja maksetut korvaukset

METSO-alueista maksetut korvaukset ELY-keskuksissa vuosina 2008-2016, kohteiden keskikoko ja keskihinta suojelukeinoittain käyvät ilmi oheisesta taulukosta.

 

Suojelukeino

Keskikoko (ha)

Keskihinta (€/ha)

Myyminen valtion omistukseen

16,3

4 316

Yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen (luonnonsuojelulain 24 §)

10

4 805

Alueen määräaikainen rauhoittaminen (luonnonsuojelulain 25 §)

7,2

2 226

Julkaistu 11.2.2016 klo 11.16, päivitetty 23.1.2018 klo 14.45