Toteutettuja luonnonhoidon kehittämishankkeita

Oletko suunnittelemassa METSO-ohjelman tutkimus- tai kehityshanketta? Kiinnostaako sinua jonkin jo päättyneen luonnonhoidon kehittämishankkeen teema tai tulokset?

Voit tutustua METSO-ohjelmassa vuodesta 2009 alkaen toteutettuihin luonnonhoidon kehittämishankkeisiin tällä sivustolla. Hankkeiden tuottamia oppaita ja muita materiaaleja löydät myös metsonpolun Aineistot -sivulta.

Päättyneet luonnonhoidon kehittämishankkeet ja niiden tavoitteet (suluissa hankkeen vetäjät ja toimintavuodet)

 • Luontomatkailu ja METSO: Luoda hyvinvointipolku-konsepti ja toteuttaa polkuja yhdessä matkailuyrittäjien ja metsänomistajien kanssa. Tutustu hankkeen tiedotteeseen (biotalous.fi) (Tapio Oy, Suomen metsäkeskus, 2014–2016) sekä uutiseen esteettömästä hyvinvointipolusta, joka on esimerkki toimintamallin jatkumisesta hankekauden jälkeen.
 • Kasvua ja vaikuttavuutta METSO luonnonhoitoon: Luoda kasvua ja parantaa vaikuttavuutta METSOn toteutukseen liittyvissä luonnonhoitotöissä, mm. luonnonhoidon toteutusohjelmien ja koulutusten avulla. Tutustu hankkeen tiedotteeseen (Tapio Oy, Suomen metsäkeskus, 2012–2016).
 • Askel riistametsään: Jalkauttaa riistan elinympäristövaatimuksia huomioivia käytäntöjä metsätalouden toimenpiteisiin. Tutustu hankkeesseen riista.fi-sivuilla (Suomen riistakeskus, Suomen metsäkeskus, 2014–2015).
 • Luonnonhoidon paikkatietotyökalut: Kehittää Metsäkeskuksen paikkatietotyökaluja METSOn toteutukseen liittyvissä luonnonhoitotöissä (Suomen metsäkeskus, 2013–2015).
 • Harjumetsien paahde-elinympäristöverkostot: Kehittää harjumetsien luonnonhoitoa, hoidon vaikutusten seurantaa, yhteistyötä ja ohjeistusta. Tutustu hankkeen sivuihin ja hankekuvaukseen (Suomen ympäristökeskus, 2011–2013).
 • Lähteikköjen ja lettojen kunnostamisen monimuotoisuusvaikutukset: Lisätä tietoa lähteiden ja lettojen kunnostusten monimuotoisuusvaikutuksista. Lisätietoa hankkeen sivuilla ja uutiskirjeessä (Suomen ympäristökeskus, 2011–2013).
 • Metsävara-Zonation: Lisätä tietoa arvokkaista metsäalueista Zonation-ohjelmiston analyysein sekä edistää tulosten käyttöönottoa mm. ohjein. Tutustu hankkeen esittelyyn (pdf) ja vieraile tapio.fi -sivuilla (Tapio Oy, Suomen metsäkeskus, 2010–2013).
 • Minun METSOni: Kertoa esitteessä METSOn mahdollisuuksista METSOssa toimineiden maanomistajien sanoin. Tutustu hankkeen tuottamaan esitteeseen (pdf) metsänomistajien METSO-kokemuksista (Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi, 2011–2012).
 • Puustoisten perinneympäristöjen hoidon kehittäminen: Edistää suojelualueiden ulkopuolella sijaitsevien puustoisten perinneympäristöjen hoitoa mm. monenlaisin ohjein. Tutustu hankkeen sivuihin ja hankekuvaukseen (Suomen ympäristökeskus, 2011–2012).
 • Talousmetsälehdot monimuotoisiksi: Talousmetsälehtojen rakennepiirteiden monipuolistaminen leimikoiden käsittelyn ohjeistuksella. Tutustu hankkeen julkaisuun (pdf) ja sivuihin (Suomen metsäkeskus, 2010–2012).
 • Tulella tehokkaammin - valtakunnallinen luonnonhoidollisten kulotusten kehittämishanke: Lisätä ja kehittää kulotuksia ja kulottajien ammattitaitoa (Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä, 2010–2012).
 • METSO luonnonhoito: Kehittää ja laajentaa talousmetsien luonnonhoidon keinovalikoiman käyttöä metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi (Tapio Oy, Suomen metsäkeskus, 2009–2012).
 • Uuteen toimintakulttuuriin ja luonnonsuojelun kustannustehokkuuteen - säästöpuuryhmien poltto yksityismetsissä: Kehittää säästöpuuryhmien polttoa talousmetsien luonnonhoidon menetelmänä. Tutustu hankkeen esittelyyn (pdf) (UPM Silvesta Oy, 2010–2011).
 • Kivennäismaiden ja korpien ennallistamistoimet talousmetsien luonnonhoidon ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen keinoina: Selvittää ennallistamistoimien vaikutuksia metsissä ja puustoisilla soilla. Tutustu hankkeen sivuihin (Suomen ympäristökeskus, 2010–2011).
 • Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa: Luoda toimintamalli uhanalaisten lajien tietojen siirtoon toimijoille ja opas metsätalouden toimista lajien monimuotoisuuden turvaamiseksi. Tutustu hankkeen julkaisuun (pdf), tarkempaa tietoa toimintamallista saat Suomen metsäkeskuksen sivuilta (Tapio Oy, Suomen ympäristökeskus, 2009–2011).
 • Metsien ennallistamisen ja luonnonhoidon opas: Tuottaa opas metsien ennallistamisen ja luonnonhoidon parhaista käytänteistä. Tutustu oppaaseen (Metsähallitus, Luontopalvelut, 2011).
 • Lajiesittelyiden laatiminen uhanalaisille metsälajeille: Laatia noin 300 uhanalaisen lajin esittelyä nettiin ja päivittää aiemmin tehtyjä esittelyjä. Tutustu hankkeeseen ja lajiesittelyihin (Suomen ympäristökeskus, 2011).

Lisätietoja:

Vanhempi tutkija Kaisu Aapala, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 052, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 040 7210 687, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Julkaistu 29.1.2016 klo 15.53, päivitetty 1.10.2018 klo 13.12