Hae:

Metsäluonnonhoito

Luonnonhoito voi olla luonnonarvojen ylläpitämistä, lisäämistä tai metsän palauttamista luonnontilaisemmaksi.
Luonnonhoitotyöt suunnitellaan yhdessä metsänomistajan kanssa eikä metsänomistajalle aiheudu hoidosta kuluja. Luonnonarvoja voidaan kehittää esimerkiksi seuraavilla kohteilla:
  • Hoitoa tarvitsevat lehdot (esim. jalopuustoiset tai
    lehtipuuvaltaiset)
  • Vesitaloudeltaan muuttuneet pienvedet (lähteet ja purot)
  • Ojitetut korvet, letot ja muut rehevät puustoiset suot
  • Harjujen paahdeympäristöt
  • Puustoiset perinneympäristöt

Lisätietoja metsäluonnon hoidosta Suomen metsäkeskuksen sivuilta.