Exempel på beräkning av ersättning för ett objekt – permanent skydd

Skogen i detta exempel är en sådan moskog med stort inslag av död ved som avses i urvalskriterierna och dess trädbestånd uppgår till i genomsnitt 250 m3/ha och består av blandade trädslag. Trädbeståndet är ca 80-årigt och skogsarealen 5 hektar.

Mängden virke (m3) och virkets bruttovärde

Virkesslag Mängden virke m3 Pris €/m3 Totalt €
Talltimmer 260 53,9 14 014
Grantimmer 300 54,2 16 260
Björktimmer 185 41,7 7 714,5
Tallmassaved 115 15,2 1 748
Granmassaved 75 18,2 1 365
Björkmassaved 190 15,00 2 850
Annan massaved 125 10,00 1250
Tillsammans 1250   45 202

För METSO-objekt bestäms värdet på virket som ett medelvärde för en längre period, i detta exempel för tre år, med vilket de för virkesmarknaden typiska fluktuationerna i rotpriserna jämnas ut. Skogsforskningsinstitutet samlar regionalt in uppgifter om rotpriser.

Obs! Ovan angivna siffror är exempel. Virkesmängden utreds separat för varje objekt. Virkespriserna varierar regionalt och med viss fördröjning i enlighet med förändringarna i marknadspriserna.

I Försäljning av området till staten för naturskyddsändamål: 38 000 euro

Objektet ligger intill ett skyddsområde som redan ägs av staten och markägaren beslutar att sälja objektet till staten för naturskyddsändamål. NTM-centralen gör en prissättningskalkyl för objektet utifrån områdets skogsbruksvärde:

 

Virkets bruttovärde 45 202 €
Värdet på marken 5 ha x 200 €/ha 2 000 €
Korrigering av totalvärdet -20 % -9 440 €
Objektets kalkylmässiga köpeskilling 37 762 €

Markägaren och NTM-centralen avtalar om köp av marken för 38 000 euro.

Objektets värde bestäms genom den s.k. summavärdemetoden där värdet på skogens olika egendomsdelar, t.ex. virket och marken, räknas samman varefter det görs en s.k. korrigering av totalvärdet. Genom korrigeringen av totalvärdet avdras bl.a. beskattningens och skogsbruksutgifternas andel. Storleken på korrigeringskoefficienten varierar för objekten, men är ofta 15–30 %. På storleken på koefficienten inverkar objektets skogsbruksvärden, bl.a. avverkningsmöjligheterna, drivningsförhållandena och områdets läge. Korrigeringskoefficienten bestäms alltid från fall till fall.

II Inrättande av ett privat naturskyddsområde: 36 160 euro

Om markägaren fortfarande själv vill äga området och mot ersättning skydda det, är alternativet att inrätta ett privat naturskyddsområde.

Ersättningen blir då som följer:

 

Virkets bruttovärde 45 202 €
Korrigering av totalvärdet -20 % -9 040 €
Den finansiella ersättningen för objektet 36 162 €

Skillnaden jämfört med det första alternativet är att äganderätten till marken består. När ett privat naturskyddsområde inrättas, betalas ingen ersättning för priset på marken. Enligt fridlysningsbestämmelserna är det bl.a. förbjudet att vidta skogsbruksåtgärder i trädbeståndet.

III Fridlysning av området för en tid på 20 år: 14 000 euro

Markägaren kan ingå ett tidsbegränsat avtal om att objektet ska skyddas i 20 år. Ersättningen bestäms med hjälp av programmet SuojeluMotti, som utvecklats av Skogsforskningsinstitutet. Programmet beräknar de ekonomiska förlusterna till följd av skyddet jämfört med det skogsekonomiskt mest fördelaktiga alternativet att sköta skogen, vilket för METSO-objekt ofta är förnyelseavverkning.

Det är fråga om ersättning bl.a. för att trädbeståndets tillväxt är långsammare än den optimala tillväxten och för att kapital binds i och med att slutavverkningen fördröjs. Storleken på den tidsbegränsade finansiella ersättningen beror på objektets särdrag och den kan till följd av dem variera rätt så mycket mellan olika områden.

Ersättningen för ett tidsbegränsat skydd på 20 år av objektet i exemplet blir när den beräknas med programmet SuojeluMotti 14 000 euro.

Ett permanent skydd, dvs. försäljning av marken till staten eller inrättande av ett privat skyddsområde, ger markägaren en klart större ersättning för objektet i exemplet än vad ett tidsbegränsat skydd ger.

De ersättningar som betalas för skyddet är skattefria för markägaren.

Publicerad 19.2.2016 kl. 9.36, uppdaterad 19.2.2016 kl. 9.36