Livsmiljöer

METSOn elinympäristö?, METSOn elinympäristö?, METSOn elinympäristö?, METSOn elinympäristö?
Vilken METSO-klass? Att identifiera METSO-objekt är roligt och utmanande! © Foto: Kimmo Syrjänen

 

Ett skickligt skogsproffs identifierar lätt METSO-livsmiljöerna och kan vid behov hjälpa skogsägaren att bjuda ut objekt.

Urvalskriterierna för METSO-objekt består av allmänna och livsmiljöspecifika urvalsgrunder. De allmänna urvalsgrunderna omfattar bl.a. förekomst av hotade arter som är viktiga i alla livsmiljöer.

I programmet ingår 10 olika livsmiljöer som är indelade i tre klasser utifrån bl.a. trädbeståndets strukturdrag. Objekten i klass I och II är de viktigaste när man tänker på biologisk mångfald. Skogsområden med många olika livsmiljöer är särskilt eftertraktade.

Livsmiljöerna i METSO-programmet:

1. Lundar

2. Moskogar som är viktiga med tanke på biologisk mångfald

    Lundartade och friska moar

    Torra moar, karga moar och lavmoar

3. Torvmarker som är viktiga med tanke på biologisk mångfald

     Kärr

     Myrar

     Brunmossar och mossar

4. Skogar kring vattendrag

5. Svämskogar och lövsumpskogar

6. Skogsbevuxna berg, stup och blockfält

7. Livsmiljöer på kalkberg och ultrabasiska marker 

8. Solexponerade åsmiljöer

9. Trädbevuxna vårdbiotoper

10. Mångfaldsobjekt på landhöjningskusten

Publicerad 4.3.2016 kl. 15.46, uppdaterad 24.3.2016 kl. 15.40