METSO-ohjelman toteuttajat kokoontuivat yhteen virtuaalisesti

Uutinen 17.11.2021 klo 12.08
Syksyinen metsä
© Kimmo Syrjänen

Joka syksy Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSOn toteuttajat kokoontuvat yhteiseen tilaisuuteen kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista METSO-ohjelman teemoista. Tänä vuonna METSO-toteuttajien neuvottelupäivä järjestettiin 9.11.2021 korona-tautitilanteesta johtuen toista kertaa etätilaisuutena.

Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ovat järjestäneet yhteisen tilaisuuden vuosittain METSOn alkuajoista lähtien. Neuvottelupäivän sisällön suunnittelussa ovat mukana myös Suomen ympäristökeskus, Suomen metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus. Osallistujat ovat suurimmaksi osaksi ELY-keskuksissa ja Suomen metsäkeskuksessa METSO-ohjelman toteutusta tekeviä henkilöitä: heitä, jota arvioivat maanomistajien tarjoamien kohteita maastossa sekä tekevät suojelu-, korvaus- ja rauhoituspäätöksiä METSO-ohjelman kautta turvattavista metsäkohteista. Osallistujia on myös muun muassa Metsähallituksesta, METSO-ohjelman seurantatyöryhmästä, metsänhoitoyhdistyksistä, luontojärjestöistä ja metsäalan yrityksistä.

Pysyvä suojelu etenee hyvin, mutta ympäristötukisopimusten tekemiseen tarvitaan lisää resursseja

Marraskuinen METSO-toteuttajien neuvottelupäivä aloitettiin perinteisesti käymällä läpi ELY-keskusten ja Suomen metsäkeskuksen METSO-toteutustilannetta sekä seuraavan vuoden tavoitteita ja rahoitusta. ELY-keskusten METSO-rahoitus on hyvällä tasolla suhteessa valtakunnalliseen toteutustavoitteeseen. Alueelliset tavoitteet ovat täyttymässä joissakin ELY-keskuksissa ennen ohjelman nykyisen kauden päättymistä vuonna 2025. Epätasainen toteutustilanne saattaa viivästyttää suojeluhakemusten käsittelyä tavoitteet jo saavuttaneissa ELY-keskuksissa rahoituksen Etelä-Suomi-painotteisuuden vuoksi. Hyviä kohteita on silti edelleen mahdollista tarjota pysyvään suojeluun koko maasta.

Suomen metsäkeskuksen METSO-toteutuksen resurssien riittämättömyys on yksi huolenaiheista. MMM:n hallinnonalalle asetettua METSO-ohjelman toteutuksen hehtaaritavoitetta (82 000 ha) ei saavuteta nykyisellä rahoituksella, vaikka metsänomistajilla on kiinnostusta erityisesti ympäristötukisopimuksia kohtaan.

Alueelliset terveiset Uudeltamaalta ja Pirkanmaalta

Alueelliset puheenvuorot METSO-ohjelman toteuttajilta ovat myös tilaisuuden vakioantia. Tänä vuonna puheenvuorot kuultiin Uudeltamaalta Metsäkeskuksesta ja Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Uudellamaalla Metsäkeskuksen tekemien ympäristötukisopimusten pinta-ala on vaihdellut puolesta hehtaarista kymmeneen hehtaariin ja keskimääräinen tuki on keskimäärin 3 300 euroa/hehtaarilta. Pirkanmaalla ELY-keskus saa yhteydenottoja mm. metsänomistajilta, jotka haluavat tarjota kohteita olemassa olevien suojelualueiden lähistöltä. Kohteiden toteutuksessa toimivimmaksi on todettu käytäntö, jossa yksi työntekijä vastaa kohteen valmistelusta alusta loppuun.

Metsähallitus Metsätalous Oy:n luonnonhoidosta eri työlajeista saatiin tietoa valaisevien kuvien kera. Neuvottelupäivässä kerrottiin myös METSOn sisarohjelman Helmi-elinympäristöohjelman edistymisestä. METSO-toteuttajat saivat ensi kerran nähdäkseen vielä julkaisemattoman METSO-ohjelman logon. Samalla valaistiin Metsonpolku.fi-sivuston uudistamisen periaatteita.

METSO-ohjelman kehittämishankkeet laajentavat mahdollisuuksia luonnonhoidon käyttöön

METSO-ohjelman kehittämishankkeet tuottavat paljon hyödyllistä käytännön tietoa METSO-ohjelman toteuttamisen tueksi, ja niiden tulosten ja kokemusten esittely on tärkeä osa neuvottelupäiviä. Tutkimuspainotteiset kehittämishankkeet kertovat tuloksistaan joka toinen vuosi pidettävässä METSO-ohjelman tutkimusseminaarissa, joka on kaikille metsien monimuotoisuudesta kiinnostuneille avoin tilaisuus.

Tänä vuonna käynnistyneistä uusista luonnonhoidon kehittämishankkeista kolmesta oli neuvottelupäivässä lyhyet tietoiskut: lehtojen hoidon yhteistyössä Helmi-ohjelman kanssa on aloittanut Lehtokeskusalueiden luontohelmet, arvokkaiden kalliometsien tarkentuneista paikkatiedoista kertoi HardRock ja metsäpölyttäjien elinympäristövaatimuksista Pölymetsä. Neljännestä uudesta hankkeesta Tekopölystä, joka selvittää tekopökkelöiden merkitystä mm. metsäpölyttäjille, pidettiin esitys METSO-tutkimusseminaarissa seuraavana päivänä.

Molemmat tänä vuonna päättyvät luonnonhoidon kehittämishankkeet kertoivat myös tuloksistaan METSO-ohjelman toteuttajille. Potentiaaliset tulvametsät ja metsäluhdat (Potut) -hanke on tuottanut paikkatietoaineistoa näistä huonosti tunnetuista luontotyypeistä ja valmisteilla on myös opas niiden tunnistamisesta. Hanke esittelee tuloksiaan myös etänä pidettävässä päätöstilaisuudessa 16.12.2021. Uhanalaisten lajien esiintymien turvaaminen metsän- ja luonnonhoidon keinoja kohdentamalla eli Lajiturva-hanke esitteli hankkeen muiden tulosten lisäksi juuri julkaistun videonsa, jossa kerrotaan metsälajien turvaamisesta metsätaloudessa ja samalla myös METSO-ohjelman keinoista. METSO-toteuttajien neuvottelupäivä päättyi tiiviiseen esitykseen EU:n biodiversiteettistrategian kansallisesta toimeenpanosta.

Ensi vuonna kasvokkain?

Osallistujilta kysyttäessä neuvottelupäivän olennainen osa on vuodesta toiseen ollut vapaamuotoinen keskustelu kollegoiden kanssa. Toivottavasti ensi syksynä päästään tapaamaan kasvokkain ja vaihtamaan neuvottelupäivän tauolla METSO-kuulumisia myös kahvikupposen ääressä!

 

 


  • Tulosta sivu