METSO-yhteistoimintaverkostohankkeiden rahoitushaku on avattu

Uutinen 15.10.2019 klo 13.21

Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö ovat avanneet rahoitushaun metsien monimuotoisuuden yhteistoimintaverkostohankkeille. Verkostoissa voi olla mukana esimerkiksi metsänomistajia, ELY-keskus, Suomen metsäkeskus, yrityksiä ja järjestöjä. Rahoitushakemusten tulee olla maa- ja metsätalousministeriössä viimeistään 31.12.2019.

Metsien suojelua, hoitoa ja muuta käyttöä yhteen sovittavien verkostohankkeiden avulla edistetään Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSOn tavoitteita ja käytännön toteutusta talousmetsissä. Ministeriöissä on käytettävissä verkostohankkeiden rahoittamiseen vuosittain yhteensä noin 150 000 euroa. Vuonna 2020 on tarkoitus käynnistää 1–3 hanketta, joita varaudutaan rahoittamaan myös vuosina 2021–2022, jos valtion talousarviossa osoitetaan niille tarvittavat määrärahat.

Tavoitteena uusien alueellisten toimintamallien luominen

Hankehaun teemana on metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen alueellisen suunnittelun ja yhteistyön keinoin. Tavoitteena on kehittää alueellista suunnittelua ja luoda sitä tukevia käytännöllisiä, vapaaehtoisuuteen perustuvia toimintamalleja.

Hankkeet toteutetaan toimijoiden ja metsänomistajien alueellisena yhteistyönä ja niiden edellytetään kokeilevan kehitettyä toimintamallia käytännössä. Toimintamallilla tulee olla edellytykset myös laajempaan käyttöönottoon hankkeen päätyttyä.

Toimintamallissa suunnittelun kohde voi olla esimerkiksi tietyn vesistön valuma-alue tai paikallinen monimuotoisuuskeskittymä ja -jatkumo. Mahdollisia monimuotoisuuskeskittymien ja -jatkumoiden kohteita voivat olla esimerkiksi virtavedet lähiympäristöineen, monimuotoisuudelle tärkeät elinympäristöt, uhanalaisten lajien ja luontotyyppien esiintymiskeskittymät tai metsien, soiden ja vesistöjen muodostamat maisemakokonaisuudet.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö, p. 040 7210 687, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Neuvotteleva virkamies Maarit Loiskekoski, ympäristöministeriö, p. 050 347 4663, etunimi.sukunimi@ym.fi

Vanhempi tutkija Kaisu Aapala, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 052, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


  • Tulosta sivu