METSO sai lisää metsiä siipiensä suojaan

Uutinen 25.3.2014 klo 12.00
METSO on metsien monimuotoisuutta turvaava toimintaohjelma, jonka avulla yksityiset metsänomistajat voivat suojella metsänsä monimuotoisuutta Etelä-Suomessa. Vuonna 2013 METSO-ohjelmassa perustettiin yhteensä 7 611 hehtaaria uusia suojelualueita ja laadittiin uusia ympäristötukisopimuksia 1 960 hehtaarille. Talousmetsien monimuotoisuutta lisääviä luonnonhoitohankkeita toteutettiin 659 hehtaarilla.

METSO-ohjelma perustuu vapaaehtoisuuteen eli metsänomistaja voi halutessaan tarjota metsäänsä METSO-kohteeksi. Suojeltujen ja hoidettujen hehtaarien lisäksi METSOssa kehitetään jatkuvasti uusia toimintatapoja ja menetelmiä talousmetsien luonnonhoitoon. Metsähallituksen luontopalvelut teki hoitotöitä suojelualueilla viime vuonna kaikkiaan lähes 4 300 hehtaarilla. Myös valtion talousmetsissä huolehditaan monimuotoisuudesta muun muassa riistan elinympäristöjä kunnostamalla.

Vuosi 2013 oli vilkas hankevuosi ja useita menestyksekkäitä hankkeita saatiin päätökseen. Esimerkiksi Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen koordinoimassa rupiliskon turvaamiseen keskittyvässä hankkeessa kaivettiin 23 uutta lisääntymislampea, joista kuudessa havaittiin lisääntyviä rupiliskoja jo kesällä 2013. Suomen luonnonsuojeluliiton koordinoimassa koulumetsähankkeessa puolestaan tunnistettiin koulutuksen ja kasvatuksen kannalta arvokkaita metsiä ja edistettiin niiden säilymistä lasten ja nuorten liikunta-, leikki- ja oppimispaikkoina. Suomen riistakeskuksen Riistaa reunoilta -hankkeessa taas kehitettiin metsien vaihettumisvyöhykkeiden hoitoa riistaeläinten elinoloja paremmin huomioiviksi.

Lisäksi METSO-hankkeissa tehtiin paljon kehittämistyötä ja markkinointia. Ohjelmaa edistää laaja joukko sidosryhmiä metsänomistajia, luonnonsuojelua, metsäteollisuutta ja tutkimusta edustavista organisaatioista. METSOn menestyksen salaisuus näyttääkin olevan toimijoiden sujuva yhteistyö yhteisten tavoitteiden eteen.

- Yhteistyö toimii ja olemme kaikin puolin kehittyneet toistemme kuuntelemisessa, arvioi useita METSO-luonnonhoidon kehittämishankkeita vetänyt Harri Tukia Suomen ympäristökeskuksesta.
2013 julkaistun selvityksen mukaan kuntien ja seurakuntien metsistä löytyi luontoarvoiltaan merkittäviä metsiä noin 10 000 hehtaaria. Luku perustuu ympäristöministeriön rahoittamiin inventointeihin. Kuntia ja seurakuntia tulee kannustaa luonnoltaan arvokkaiden kohteiden turvaamiseen niin kaavoituksen, metsäsuunnittelun kuin vapaaehtoisen suojelun keinoin.

METSO-ohjelman tavoitteena on perustaa uusia suojelualueita 96 000 hehtaaria ja turvata monimuotoisuutta ympäristötuen ja luonnonhoidon keinoin 82 000 hehtaarilla yksityisissä talousmetsissä. Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhdessä hallinnoimaan ohjelmaan oli viime vuonna käytettävissä noin 41 miljoonaa euroa.

  • Tulosta sivu