METSO-metsiensuojeluohjelma saavutti pääosin vuoden 2015 tavoitteen

Tiedote 19.2.2016 klo 13.56
METSO-metsää3.jpg
© Markku Meriluoto

 Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö tiedottavat:

Metsien monimuotoisuutta turvaava vapaaehtoinen METSO-ohjelma saavutti pääosin vuoden 2015 tavoitteet. Ohjelmassa suojeltiin 5 953 hehtaaria luonnonsuojelulailla ja 1 372 hehtaaria kestävän metsätalouden rahoituslailla (Kemera). Lisäksi Kemeran luonnonhoitotöitä suunniteltiin ja toteutettiin 693 hehtaarilla. Tulokset notkahtivat jonkin verran viime vuosien tasosta.

Ohjelmassa ylitettiin ympäristöministeriön asettama koko maan pinta-alatavoite, 5 680 hehtaaria vuonna 2015. Suurin osa kohteista, noin 3800 hehtaaria, suojeltiin yksityisinä luonnonsuojelualueina. Lisäksi valtio osti noin 2 050 hehtaaria luonnonsuojelutarkoitukseen. Määräaikaisia rauhoitussopimuksia tehtiin 8 kappaletta 76 hehtaarille.

METSO eteni varsinkin Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) alueella (969 ha) ja Keski-Suomessa (773 ha). Myös Pohjois-Pohjanmaalla (646 ha), Pohjois-Savossa (623 ha) ja Pirkanmaalla (540 ha) toteuttaminen edistyi hyvin. Suojeltujen alueiden pinta-ala oli keskimäärin noin 12 hehtaaria. Eniten suojeltiin runsaslahopuustoisia kangasmetsiä sekä puustoisia soita ja soiden metsäisiä reuna-alueita.

Metsien ja soiden suojelua jatketaan lähivuosina hallitusohjelman mukaisesti vapaaehtoisin toimin.

”Maanomistajien kannattaa jatkossakin tarjota arvokkaita luontokohteitaan niin pysyvään kuin määräaikaiseen suojeluun”, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen toteaa.

 

METSO-toteutus 2008-2015. YM.jpg
METSO-ohjelmaa toteutetaan myös Kemera-varoin tehtävillä luonnonhoitohankkeilla ja ympäristötuella. Vuonna 2015 ympäristötukisopimusten pinta-ala oli 1 372 hehtaaria, mikä on edellisvuotta vähemmän. Muutos johtui Metsäkeskuksen tietojärjestelmäuudistuksesta, mikä siirsi loppuvuonna tehtävät sopimukset vuodelle 2016.

Metsänomistajien kanssa tehtiin 341 ympäristötukisopimusta. Ympäristötukisopimuksia tehtiin pinta-alaltaan eniten Pohjois-Pohjanmaalla. Ympäristötukikohteet olivat keskimäärin neljä hehtaaria, ja kohteista suurin osa oli pienvesien lähimetsiä, runsaslahopuustoisia kangasmetsiä ja metsäisiä kallioita, jyrkänteitä ja louhikoita. Ympäristötukisopimusten lisäksi Metsäkeskus välitti ELY -keskuksille 679 hehtaaria pysyvän suojelun kohteita 63 metsänomistajan toimeksiannosta.

Metsäkeskus suunnitteli ja toteutti luonnonhoitotöitä kaikkiaan 693 hehtaaria. Merkittävimpiä luonnonhoitotöitä olivat lehtojen hoito, pienvesien kunnostaminen sekä soiden ennallistaminen.

METSO-toteutus 2008-2015. MMM.jpg

Vapaaehtoisuuteen pohjaava METSO tarjoaa maanomistajalle mahdollisuuden suojella metsäänsä luonnonsuojelulain keinoin joko pysyvästi tai määräaikaisesti korvausta vastaan. Myös luonnonhoito on mahdollista METSO-ohjelmassa, eikä toimenpiteistä aiheudu kuluja maanomistajalle. Metsän sopivuus METSO-kohteeksi arvioidaan jo alkuvaiheen kartoituksessa. Tämän jälkeen maanomistajan kanssa neuvotellaan suojelukeinosta. Saatuaan korvaustarjouksen maanomistaja tekee lopullisen päätöksen.

METSO-ohjelman puitteissa on nyt suojeltu luonnonsuojelulailla yhteensä noin 55 848 hehtaaria. Tavoitteena on 96 000 hehtaaria vuoteen 2025 mennessä. Kemeran kautta on nyt toteutettu ympäristötukisopimuksia 34 028 hehtaaria, luonnonhoidon suunnittelua 11 866 hehtaaria ja luonnonhoitotöitä 4 265 hehtaaria. Ympäristötuella ja luonnonhoitohankkeilla on tavoitteena turvata monimuotoisuutta 82 000 hehtaaria vuoteen 2025 mennessä.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Jani Seppälä, ympäristöministeriö, p. 0295 250 240, etunimi.j.sukunimi@ymparisto.fi

Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 190, etunimi.sukunimi@mmm.fi


  • Tulosta sivu