Metsien monimuotoisuusohjelma METSO jatkuu vuoteen 2025

Uutinen 5.6.2014 klo 12.00
Valtioneuvosto teki 5.6.2014, periaatepäätöksen Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) jatkamisesta vuosille 2014‒2025. Ohjelman tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa metsäluonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. Ohjelman jatkuminen varmistaa sen, että taloustilanteesta riippumatta tavoite metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi voidaan toteuttaa täysimääräisesti.

- METSO-ohjelman ansiosta Suomessa on suojeltu lähes 30 000 hehtaaria luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita metsiä.  Ohjelma on toiminut myös malliesimerkkinä vapaaehtoisuuteen perustuvan suojelun toimivuudesta, ja tiivistänyt yhteiskunnan eri toimijoiden yhteistyötä. Hallituksen päätös ohjata 13 000 hehtaaria valtionmaita vastikkeetta lisäsuojeluun vahvistaa Etelä-Suomen luonnonsuojelualueiden ekologista kytkeytyneisyyttä ja yhtenäisyyttä. Myös ohjelman jatkoa koskevat odotukset ovat kovat. Ohjelman jatkaminen takaa 2020-luvulla luonnonsuojelualueiden hankinnan jatkumisen Etelä-Suomessa, sanoo ympäristöministeri Ville Niinistö.

Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä maanomistajien vapaaehtoisesti tarjoamia alueita perustetaan yksityisiksi luonnonsuojelualueiksi, hankitaan valtiolle tai rauhoitetaan määräajaksi yhteensä 96 000 hehtaaria. Metsähallituksen hallinnassa olevia valtionmaita suojellaan puolestaan yhteensä 13 000 hehtaarin verran. Vastikkeeton tasesiirto vahvistaa taloudellisia edellytyksiä jatkaa ostohankintoja muilta julkisyhteisöjen mailta, kuten kunnilta, tavoitteena yhteensä 20 000 hehtaarin suojelu julkisilta mailta. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriön tuilla ja luonnonhoitohankkeilla turvataan monimuotoisuutta yksityismetsissä 82 000 hehtaarilla.

METSO-ohjelma sisältää 14 toimenpidettä, jotka parantavat metsien suojelualueverkostoa, edistävät talousmetsien luonnonhoitoa, lisäävät tietämystä metsien monimuotoisuudesta, edistävät metsä- ja ympäristöorganisaatioiden välistä yhteistoimintaa sekä lisäävät metsien monimuotoisuutta koskevaa viestintää ja koulutusta. Niiden rahoituksesta päätetään valtion menokehyksistä ja talousarvioesityksistä päätettäessä.

Periaatepäätöksen päivityksen valmisteli METSO-seurantatyöryhmä, jossa ovat edustettuina kaikki keskeiset ohjelman toteuttajatahot ja muut sidosryhmät. Päivityksen lähtökohtana on, että ohjelman alkuperäiset, vapaaehtoisuuteen perustuvat lähtökohdat ja päätavoitteet säilyvät ennallaan.

Periaatepäätöksen päivitys perustuu ohjelman toteutuksesta saatuihin kokemuksiin, vuonna 2012 valmistuneeseen ohjelman väliarvioon sekä hallitusohjelman kirjauksiin. Edeltävä periaatepäätös on vuodelta 2008. Siinä ohjelman toimikausi on 2008‒2016.

  • Tulosta sivu