Paikkatietopohjainen suunnittelu ja metsänomistajien osallistaminen tärkeää uusissa METSO-ohjelman hankkeissa

Uutinen 3.4.2020 klo 14.23
Metso-metsää
© Kimmo Syrjänen, SYKE

Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö:

Metso-ohjelman logo

Keväällä 2020 käynnistyvissä yhteistoimintaverkostohankkeissa luonnonhoitoa suunnitellaan aluetasolla ja laajassa yhteistyössä metsänomistajien, metsäalan ja paikallisten toimijoiden kanssa. Nyt rahoitettavat hankkeet ovat osa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa (METSO). Niiden tavoitteena on juuri alueellisen suunnittelun kautta parantaa luonnonhoidon tuloksia niin talousmetsissä kuin monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokkailla alueilla.

Maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö valitsivat vuosien 2020-2022 aikana toteutettaviksi kaksi hanketta, joiden avulla kehitetään luonnonhoidon suunnittelua laajoilla kokeilualueilla sekä yksityisten maanomistajien että esimerkiksi kuntien omistamilla mailla. METSOn periaatteiden mukaisesti osallistuminen hankkeiden toimintaan on maanomistajille vapaaehtoista.

Varsinais-Suomessa toteutettavassa Monimuotoisuuskeskittymän luonnonhoitoverkosto -hankkeessa suunnitellaan luontoarvoiltaan valtakunnallisesti tärkeän Hyyppäränharjun alueen luonnonhoitoa. Salossa ja Somerolla sijaitseva alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Hankkeessa tehdään alue-ekologinen luonnonhoidon suunnitelma, jonka toteutuksessa huomioidaan maanomistajien näkemykset. Hankkeen toteutuksesta vastaa Varsinais-Suomen liiton asiantuntijaorganisaatio Valonia.

"Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitsemme suojelualueiden lisäksi hyvin suunniteltua ja kohdennettua talousmetsien luonnonhoitoa. Esimerkiksi uhanalaisen pienvesiluonnon tilan edistämiseksi tarvitaan toimia pienvesien rantametsiin", vesiasiantuntija Janne Tolonen Valoniasta kertoo.

Suunnittelun ja monimuotoisuustoimien tueksi hankkeessa kehitetään vuorovaikutteinen toimintamalli, jota voi soveltaa koko maassa esimerkiksi Natura 2000 -alueilla ja niiden lähiympäristöissä. Toiminnan kehittämisessä tukeudutaan laajapohjaiseen alueelliseen yhteistyöhön tilaisuuksien, tapaamisten, työnäytösten ja osallistavan suunnittelun avulla.

Keski-Suomessa ja Etelä-Savossa toteutettavan Osallistavaa suunnittelua METSOn avulla -hankkeen tavoitteena on vahvistaa arvokkaiden luontokohteiden alueellista verkostoa. Suomen Metsäkeskuksen toteuttaman hankkeen kokeilualueet sijaitsevat Kuhmoisissa ja Mäntyharjulla valtaosin talousmetsissä. Kohteiden joukosta on tarkoitus paikallistaa luonnonhoidosta hyötyvät, monimuotoisuuden kannalta tärkeät kohteet. Tavoitteena on myös lisätä maanomistajien luontotietämystä sekä edistää arvokkaiden kohteiden suojelua ja elinympäristöjen hoitoa ja kunnostusta maanomistajan niin halutessa.

"Hankkeessa hyödynnetään sekä paikkatietoaineistoja että joukkoistettua tiedonkeruuta luontoarvojen tunnistamiseksi ja luonnonhoidon kohdentamiseksi", johtava luonnonhoidon asiantuntija Riitta Raatikainen Suomen metsäkeskuksesta kertoo .

Maanomistajien on mahdollista ilmoittaa sovelluksen kautta Metsäkeskukselle havaintoja metsistään. Paikkatietopohjaista sovellusta on aikaisemmin käytetty muun muassa kaupunkimetsien luonnonhoidon suunnittelussa.

Lisätietoja:

Luonnonhoidon johtava asiantuntija Riitta Raatikainen, Suomen metsäkeskus, p. 029 432 4750, etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

Vesiasiantuntija Janne Tolonen, Valonia – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus, p. 050 518 7755, etunimi.sukunimi@valonia.fi

METSO-ohjelman tutkimus- ja kehittämishankkeet:

Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, MMM, p. 0295 162 190, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Neuvotteleva virkamies Maarit Loiskekoski, ympäristöministeriö, p. 0295 250 169, etunimi.sukunimi@ym.fi

METSO-ohjelman hankekoordinaattori Kaisu Aapala, SYKE, p. 0295 251 052, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi (tavoitettavissa maanantaina 6.4.)

Yhteistoimintaverkostohankkeet Metsonpolku.fi-sivustolla: https://metsonpolku.fi/fi-FI/Tutkimus/Yhteistoimintaverkostot

METSO-ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteishanke, joka perustuu valtioneuvoston periaatepäätökseen. Vapaaehtoisuuteen pohjaava METSO-ohjelma tarjoaa maanomistajalle mahdollisuuden suojella metsäänsä korvausta vastaan, joko pysyvästi tai määräaikaisesti. METSO-ohjelmassa toteutetaan myös luonnonhoitoa ilman maanomistajalle aiheutuvia kuluja. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti ohjelmaan kuuluu myös METSOn tavoitteita tukevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

  • Tulosta sivu