Uusia metsäammattilaisia koulutettiin METSOn toteuttajiksi

Uutinen 25.10.2019 klo 9.40

Kun METSO-ohjelman toteutukseen on saatu tälle hallituskaudelle lisää resursseja, tarvitaan myös lisää METSO-asiat osaavia metsäammattilaisia välittämään kohteita ELY-keskuksille ja Suomen metsäkeskukseen. METSO-ohjelman keinoista ja kohteiden valintaperusteista on järjestetty kesän aikana kaksi koulutustilaisuutta: alkukesästä Uudellamaalla Espoossa ja loppukesällä Kaakkois-Suomessa Luumäellä.

Kumpaankin koulutustilaisuuteen osallistui runsas parikymmentä METSO-ohjelman toteuttajaa metsäsektorilta, kuten metsänhoitoyhdistyksistä, metsäteollisuudesta, metsäpalveluyrityksistä, sekä kouluttajia Suomen metsäkeskuksesta, paikallisesta ELY-keskuksesta ja Suomen ympäristökeskuksesta.

METSO_koulutusta_Espoossa
METSO-koulutusta Espoossa 2019. Osa ohjelmaan sopivista kohteista on hyvin helppo tunnistaa, kuten vanhat ja runsaasti lahopuuta sisältävät kangasmetsät. Näistä vallitsee tavallisesti yksimielisyys ja suojelunarvoisia kangasmetsiä halutaan METSOon jatkuvasti. © Kimmo Syrjänen

 

METSO-ohjelman keinot

Koulutuksissa ELY-keskuksen ja Suomen metsäkeskuksen edustajat esittelivät METSO-ohjelman keinot: pysyvän ja määräaikaisen suojelun sekä ympäristötuen ja metsäluonnonhoidon vaihtoehdot. Pysyvän suojelun korvausten verovapaus miellyttää metsänomistajia. Sekä Uudellamaalla että Kaakkois-Suomessa suosituin pysyvän suojelun keino on ollut yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen.

Koulutuksissa käytiin läpi myös kohteiden välittämisen korvauskäytännöt, joiden pohjalta metsäammattilainen voi saada valmistelukorvauksen avustaessaan metsänomistajaa tarjoamaan kohdetta METSOon. Kohteen tarjoaminen METSO-ohjelmaan ei vielä sido metsänomistajaa, mutta hän saa sen pohjalta korvaustarjouksen, jolloin on helpompi tehdä päätös suojelemisesta tai suojelematta jättämisestä. Useimmilla metsäalan toimijoilla on ajantasaiset välityssopimukset ELY-keskuksen kanssa. Suomen metsäkeskuksesta muistutettiin, että myös ympäristötukikohteiden valmistelusta voi saada korvauksen, mikä ei ole useinkaan toimijoilla tiedossa. Metsäluonnonhoidon hankkeita toteutetaan kilpailutusten kautta, josta vastaa Suomen metsäkeskus.

Elinympäristöt ja metsän rakennepiirteet käytiin ensin läpi sisätiloissa SYKEn asiantuntijan johdolla. Maastossa tarkasteltiin kohteiden soveltuvuutta pysyvään suojeluun ja ympäristötukeen. Metsäasiantuntijat pääsivät pohtimaan metsikkökuvioilla eri elinympäristöjen METSO-laatuluokkia. Monipuolisissa maastokohteissa oli mukana myös esimerkiksi vesitaloudeltaan muuttuneita kohteita ja peltopohjalle syntynyttä lehtoa, joissa syntyi runsaasti keskustelua valintaperusteista ja kokonaisuuden merkityksestä luontoarvojen tarkastelussa.

METSO-koulutusta Espoossa
Täyttyvätkö METSO-ohjelman valintakriteerit? Osa kohteista voi vaatia hetken pohdintaa asiantuntijaltakin. Tässä kriteerit täyttyivät pienen mietinnän jälkeen. Kouluttajina oikealla Jani Seppälä ja Juha Lumme Uudenmaan ELY-keskuksesta. © Kimmo Syrjänen

 

Useat lajit hyötyvät metsiensuojelusta

METSO-kohteet valitaan yleensä puuston rakennepiirteiden perusteella, koska lajistoselvityksiä ei ole mahdollista tehdä. Kaakkois-Suomessa metsätalous on ollut hyvin intensiivistä jo pitkään, ja monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät ovat harvassa. Luumäellä kymmenen hehtaarin METSO-kohteella havaittiin kuitenkin monipuolisen elinympäristövalikoiman ja puustorakenteiden lisäksi lajistoarvoja. Paikalta löytyi esimerkiksi liito-orava ja sille sopivia koloisia haapoja sekä ruokailuun sopivia lepikkoita, varttuneissa kuusikoissa viihtyvä uhanalaistuva töyhtötiainen ja kuolleissa kuusissa oli monin paikoin pohjantikan syömäjälkiä. Paikalla ollut lajiasiantuntija löysi myös iäkkäiden kuusten rungoilta harvinaistuvaa kuusenhärmäjäkälää ja yhdeltä lehtomaisen kankaan lahokannolta erittäin uhanalaista lahokaviosammalta. Tiedettiinpä myös, että kohteessa asustaa lähivuosina kulkijoita häiriköinyt metso.

Uusia metsäammattilaisia METSOa toteuttamassa

Koulutettavina oli muutaman kokeneen konkarin lisäksi runsaasti nuoria metsäammattilaisia, jotka olivat mukana ensimmäistä kertaa. Koulutuksille on kysyntää ja niitä tarvitaan lähivuosina kun METSOn tavoitteet pyritään saamaan kokoon.

Teksti ja kuvat: Kimmo Syrjänen, Suomen ympäristökeskus

 

METSO-koulutusta Luumäellä
Luumäellä koulutuksessa oli mukana useita metsäammattilaisia, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet METSO-koulutuksiin. Kuvassa oikealla oleva Sanna Vornanen Kymenlaakson metsänhoitoyhdistyksestä välittää tietoa METSOsta metsänomistajille © Kimmo Syrjänen

  • Tulosta sivu