Aktiivista metsien suojelua ja hanketoimintaa METSO-ohjelmassa

Uutinen 10.6.2021 klo 8.58
Vanhaa luonnontilaista mäntymetsää Pukkipalon alueella.
Luonnontilaista mäntymetsää Varsinais-Suomessa. © Jenni Simkin

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmassa (METSO) suojellaan arvokkaita luontokohteita sekä tuotetaan tietoa ja kehitetään käytäntöjä monimuotoisuuden edistämiseksi metsissä. METSO-ohjelmassa on tavoitteena vuoteen 2025 mennessä laajentaa suojelualueverkostoa 96 000 hehtaarilla sekä toteuttaa ympäristötukisopimuksia ja luonnonhoitohankkeita 82 000 hehtaarin alalla. Luonnonsuojelualueiden lisäämisen pinta-alatavoitteesta on saavutettu vuoden 2020 loppuun mennessä 82 prosenttia ja määräaikaisten ympäristötukisopimusten ja luonnonhoitohankkeiden tavoitteesta 63 prosenttia. Vuosittaisen tilannekatsauksen METSO-ohjelman edistymisestä koostivat Luonnonvarakeskus (Luke) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE).

Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) tekemä METSO-suojelupinta-ala kasvoi vuonna 2020 ennätyksellisen paljon etenkin Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten alueilla. METSO-ohjelman toteutusta on painotettu ELY-keskuksissa eteläisimpään Suomeen, jossa suojelualueita on Pohjois-Suomea vähemmän. Ylitarkastaja Esa Pynnönen ympäristöministeriöstä toteaa: ”Metsänomistajien halukkuus tarjota hienoja kohteitaan suojeluun on vapaaehtoisen suojelun perusta. Metsän pysyvä suojelu on aina iso ratkaisu metsänomistajalle. On hienoa, että niin monet metsänomistajat ovat lähteneet mukaan METSO-ohjelman toteutukseen.”

Lisääntyneen rahoituksen ja metsäalan toimijoiden aktiivisuuden avulla Suomen metsäkeskus on kasvattanut ympäristötukisopimusten toteutusmäärää yksityismetsissä. ”Metsäkeskuksessa edistetään metsäalan toimijoiden osallistumista yhä laajemmin ympäristötukihakemusten valmisteluun. METSO-ohjelma on myös vahvasti esillä Metsäkeskuksen asiakastyössä ja Metsään.fi-palvelussa”, kertoo luonnonhoidon johtava asiantuntija Riitta Raatikainen Suomen metsäkeskuksesta. METSO-ohjelmalle asetettujen hehtaaritavoitteiden saavuttaminen edellyttäisi kuitenkin Metsäkeskuksen käytössä olevan METSO-rahoituksen sekä METSOa toteuttavan henkilöstöresurssin selkeää lisäämistä jäljellä oleviksi ohjelman toteutusvuosiksi.

Metsähallituksella tärkeä rooli ennallistamisen ja luonnonhoidon toteuttajana

Metsähallituksen Luontopalvelut toteuttaa METSO-ohjelmaa suojelualueilla tekemällä luonnonhoitoa ja ennallistamista sekä inventoimalla lajistoa ja luontotyyppejä. ”Luontopalvelujen ennallistamis- ja luonnonhoitotoiminnan volyymia kasvatti erityisesti Helmi-ohjelman toteuttaminen”, kertoo luonnonsuojelupäällikkö Panu Kuokkanen Metsähallituksen Luontopalveluista. Metsähallitus Metsätalous Oy toteuttaa luonnonhoitoa ja muita METSO-toimenpiteitä valtion talousmetsissä alue-ekologisen suunnittelun ja Metsätalous Oy:n ympäristöoppaan periaatteiden mukaisesti. Vuonna 2020 Metsätalous Oy aloitti valtion talousmetsissä aktiivisten luonnonhoitotoimien ohjelman toteuttamisen.

Monimuotoisuuden huomioon ottamisen keinoja kehitetään useissa hankkeissa

METSO-ohjelman tavoitteita metsien monimuotoisuuden edistämisessä tukevat monet tutkimus- ja kehittämishankkeet. Tärkeä lajistollista monimuotoisuutta edistävä METSO-ohjelman hanke on Tapio Oy:n vetämä Lajiturva, jonka ansiosta maanomistajat tulevat saamaan kattavampaa ja tarkempaa tietoa omissa metsissään esiintyvistä uhanalalaisista lajeista. Harvinaisten ja heikosti tunnettujen tulvametsien ja metsäluhtien säilymistä edistää Potentiaaliset tulvametsät ja metsäluhdat -hanke, joka tuottaa paikkatietoaineistoja ja opasmateriaaleja edistämään näiden elinympäristöjen parempaa huomioon ottamista. Hanketta vetää Suomen ympäristökeskus.

Vuonna 2020 käynnistyi myös kaksi uutta yhteistoimintaverkostohanketta: Valonian vetämä Monimuotoisuuskeskittymän luonnonhoitoverkosto – Hyyppäränharju sekä Suomen metsäkeskuksen vetämä Osallistavaa suunnittelua METSOn avulla (OsuMa). Yhteistoimintaverkostohankkeista on valmistunut oma seurantaraportti METSO-yhteistoimintaverkostojen seuranta 2020 (pdf, metsonpolku.fi).

METSO-ohjelman vuosikatsauksessa on tietoa myös esimerkiksi tulevan metsätalouden kannustejärjestelmän esitetystä sisällöstä, Helmi-elinympäristöohjelman valmistelusta sekä Pohjois-Suomessa käytössä olevasta erillisestä metsiensuojelun rahoituksesta, joka ei ole osa METSO-ohjelmaa.

Linkki METSO-tilannekatsaukseen 2020 (jukuri.luke.fi)

 

METSO-ohjelma perustuu vapaaehtoisuuteen ja metsänomistajien halukkuuteen tarjota luonnoltaan arvokkaita metsiään suojeluun korvausta vastaan, joko pysyvästi tai määräaikaisesti. METSO-ohjelmassa toteutetaan myös luonnonhoitoa, josta ei koidu metsänomistajalle kustannuksia.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Esa Pynnönen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 386, etunimi.sukunimi@ym.fi

luonnonhoidon johtava asiantuntija Riitta Raatikainen, Suomen metsäkeskus, p. 0294 324 750, etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

vs. luonnonsuojelupäällikkö Panu Kuokkanen, Metsähallitus Luontopalvelut, p. 0206 395 064, etunimi.sukunimi@metsa.fi

neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 190, etunimi.sukunimi@mmm.fi

tutkija Susanna Anttila, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 067, etunimi.sukunimi@syke.fi

tutkija Terhi Koskela, Luonnonvarakeskus p. 0295 325 146, etunimi.sukunimi@luke.fi

vanhempi tutkija Kaisu Aapala, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 052, etunimi.sukunimi@syke.fi

Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön tiedote METSO-ohjelman tuloksista vuonna 2020 (julkaistu 11.2.2021)


  • Tulosta sivu