Digiriistametsä-hanke riistan ja monimuotoisuuden asialla

Uutinen 18.3.2019 klo 10.48

Suomen riistakeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen yhteistyönä tekemän ja juuri päättyneen Digiriistametsä-hankeen ansiosta metsänomistajien ja metsäammattilaisten mahdollisuudet huomioida metsäkanalintujen elinympäristöt metsien hoidossa ovat parantuneet. Metsään.fi-palveluun vietyjen riistan kannalta potentiaalisten kohteiden tietojen toivotaan kannustavan metsäomistajia tekemään riistan kannalta hyviä ratkaisuja metsissään. Hanke oli METSO-ohjelmaan kuuluva luonnonhoidon kehittämishanke.

Hankkeessa sekä kehitettiin paikkatietomenetelmiä että tuotettiin riistametsänhoitoa tukevaa paikkatietoa. Tuotettu paikkatieto potentiaalisista riistaelinympäristöistä on viety Metsään.fi-palveluun 27.2.2019. Hankkeessa tehtiin myös riistametsänhoidon opas, järjestettiin riistametsänhoidon koulutusta metsäammattilaisille ja metsänomistajille sekä tehtiin riistametsänhoidon koulutuskohteita maastoon.

Riistametsänhoito on osa luonnonhoitoa, jonka merkitys kasvaa erityisesti nyt, kun puunkäyttömäärät ovat kasvussa. Jos suuri osa metsänomistajista valitsee riistan kannalta suotuisia metsänhoidon vaihtoehtoja, paranevat talousmetsät metsäkanalintujen elinympäristöinä.

Riistakohteen huomioimiseen metsänhoidossa on monia vaihtoehtoja.
Riistakohteen huomioimiseen metsänhoidossa on monia vaihtoehtoja. Yksi niistä on riistatiheikköjen säästäminen. © Jari Kostet

Riittävän järeäpuustoiset ja monimuotoiset kohteet riistalle tärkeitä

Lopullinen riistametsäkohteiden tulkinta tehtiin yhdistämällä tietoa Metsäkeskuksen hila-aineistosta ja alikasvoksen lasertulkinnasta. Tulkinta perustuu metsäkanalintujen suosimien elinympäristöjen metsärakenteeseen. Haluttu metsärakenne tarkoittaa tarpeeksi järeää pääpuustoa, suojaa antavaa alikasvosta sekä puulaji- ja kokojakaumaltaan monimuotoista puustoa. Kohteet luokiteltiin puulajien lukumäärän, pääpuulajin osuuden, puuston kerroksellisuuden ja puuston määrän mukaan kolmeen luokkaan. Ylimpään luokkaan valikoituvat kohteet ovat kerroksellisimpia, sekametsäisimpiä ja runsaspuustoisimpia.

Aineistolle tehtiin myös Zonation-analyysejä, jotka huomioivat metsäkanalintujen elinympäristöjen kytkeytyvyyden. Pääperiaate on, että useamman riistan kannalta hyvän hilan keskittymä tai laajempi hyvien kohteiden verkosto on aina merkittävämpi kuin yksittäinen riistahila. Kytkeytyvyyttä osoittavat tulokset tullaan myöhemmin lisäämään nykyisten riistametsäkohdetulosten oheen Metsään.fi-palveluun.

Jo tällä hetkellä aineisto kattaa hyvin suuren osan Suomesta. Riistametsäkohteiden osuus kokonaispinta-alasta vaihtelee alueittain. Karuilla seuduilla aineistossa on luonnollisesti vähemmän kohteita kuin rehevämmissä. Jos jollakin alueella on paljon riistametsäkohteita, voi toimenpiteissä painottaa ylimpään luokkaan kuuluvia kohteita. Riistametsäkohteiden aineistosta on poistettu kohteet, joille on tehty metsänkäyttöilmoitus sen jälkeen, kun alue on laserkeilattu.

 
Riistametsäkohteen lasertulkinta
Oikealla näkyvät laserkeilauksen pistepilvi-graafit näyttävät alustavasti metsärakenteen 16m x 16m hilakoossa. Pistepilven alikasvostulkinta antaa tietoa alikasvoksen voimakkuudesta, jonka myötä voidaan päätellä metsärakenteen suotuisuus riistalle. © Suomen metsäkeskus, Suomen riistakeskus. Pohjakartta © Maanmittauslaitos 2018.

Riistametsänhoito soveltuu lähes kaikkiin metsiin

Riistametsäkohteilla metsänomistaja voi esimerkiksi säästää riistatiheikköjä ja säilyttää metsän tavanomaista peitteisempänä. Riistametsänhoitoa voi toteuttaa miltei kaikissa metsissä ja missä metsän kehitysvaiheessa vain, mutta aivan erityisesti se sopii Metsään.fi-palvelun riistametsäkohteille. Niistä suuri osa on metsäkanalintujen kannalta erityisen tärkeitä kohteita, avainbiotooppeja, joiden rakennepiirteitä on aineiston avulla mahdollista saada turvattua kymmenien, jopa satojen tuhansien hehtaarien pinta-alalla. Kohteiden hoidossa metsänomistajan kannattaa hyödyntää uudesta riistametsänhoidon oppaasta löytyviä vinkkejä.

Monet isot metsänomistajat ovat jo osoittaneet kiinnostuksensa riistakohdeaineiston hyödyntämiseen. Työ pienriistan elinympäristöjen turvaamisen varmistamiseksi vaatii jatkuvuutta, jotta riistan ja monien muidenkin metsälajien kannalta tärkeät rakennepiirteet saadaan säilytettyä osana metsien hoitoa. Kun elinympäristöt ovat kunnossa, saadaan metsäkanalintujen ja muun pienriistan kannat nousuun.

Lisätietoa:

Riistametsänhoidon aineistoja kootusti: oppaita, esitteitä, videoita, verkkokurssi (riistametsa.fi)

Digiriistametsä-hanke:

Suomen riistakeskuksen sivuilla

Suomen metsäkeskuksen sivuilla

Teksti:

Janne Miettinen, Suomen riistakeskus

Mikko Kesälä, Suomen metsäkeskus


  • Tulosta sivu