METSO etenee lisärahoituksen turvin

Uutinen 31.5.2017 klo 15.29

Hallitus päätti kevään puolivälitarkastelussaan vahvistaa metsäluonnon monimuotoisuuden suojelua myöntämällä METSO-ohjelman toimeenpanoon lisää rahaa. Uutinen tuli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSOn vuoden 2016 tilannekatsausta valmistelleille Suomen ympäristökeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen tutkijoille iloisena yllätyksenä.

”Kyllä viiden miljoonan euron vuosittainen lisärahoitus on erittäin tärkeä askel METSOn etenemiselle kohti vuoteen 2025 asetettuja tavoitteita”, toteaa tutkija Susanna Anttila Suomen ympäristökeskuksesta. Rahoituksesta kolme miljoonaa euroa kohdistuu ympäristöministeriön hallinnonalalle ja kaksi miljoonaa euroa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle.

Suojelulle asetetusta METSOn kokonaistavoitteesta (96 000 ha) on tähän mennessä toteutettu noin 64 prosenttia. Toteutukseen lasketaan METSO-ohjelman puitteissa perustetut yksityiset luonnonsuojelualueet ja valtiolle suojeluun hankitut kohteet vuosina 2008–2016  (48 153 ha) sekä Metsähallituksen 13 000 hehtaarin valtion maiden METSO-suojelu. Ympäristötukisopimuksilla ja luonnonhoitohankkeilla on puolestaan toteutettu yhteensä puolet (41 136 ha) niille METSO-ohjelmassa asetetusta kokonaistavoitteesta (82 000 ha).

METSOn tilannekatsaus 2016 esittelee ohjelman tuloksia ja etenemistä sekä vuoden 2017 toimintaa ja suunnitelmia. Varsinaisten toteutushehtaarien lisäksi tilannekatsauksessa esitellään muun muassa suojelun kohdentamisen periaatteita ELY-keskusten METSO-toteutuksen osalta ja kuvataan METSOn tutkimus- ja kehittämishankkeiden etenemistä. Tarkempaa tietoa METSO-ohjelman yhteistoimintaverkostoista puolestaan löytyy verkostohankkeiden raporttien yhteenvedosta.

Tutustu METSO-tilannekatsaukseen 2016: METSO-tilannekatsaus 2016

Tutustu verkostojen vuoden 2016 toiminnasta julkaistuun yhteenvetoon: METSO-yhteistoimintaverkostojen seuranta 2016

                   
Metsien monimuotoisuusohjelman METSOn tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. METSOn toimenpiteillä kehitetään suojelualueverkostoa ja edistetään talousmetsien luonnonhoitoa.  METSO on metsänomistajan oma valinta ja suojelusta maksetaan korvausta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) sekä Suomen metsäkeskuksen asiantuntijat arvioivat kohteiden soveltuvuuden METSO-suojeluun.

Lisätietoja

Tutkija Susanna Anttila, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 0295 251 067

Tutkija Terhi Koskela, Luonnonvarakeskus, etunimi.sukunimi@luke.fi, puh. 0295 325 146

 

Poltettu säästöpuuryhmä
Poltettu säästöpuuryhmä. Palanut puu on tärkeää monelle uhanalaiselle ja harvinaiselle lajille. © Kimmo Syrjänen

  • Tulosta sivu