METSO-ohjelman hankkeet ovat lisänneet metsä- ja ympäristöalan toimijoiden yhteistyötä ja osaamista

Uutinen 19.9.2018 klo 11.10

METSOn tutkimus- ja kehittämishankkeet ovat parantaneet edellytyksiä luonnon monimuotoisuuden turvaamiselle, tuottaneet käytännönläheistä tietoa sekä parantaneet metsä- ja ympäristöalan toimijoiden osaamista ja yhteistyötä. Tämä selviää maa- ja metsätalousministeriön rahoittamasta ja Suomen ympäristökeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen toteuttamasta METSO-hankkeiden vaikuttavuuden arvioinnista. Vaikuttavuusarviointi on osa koko METSO-ohjelman kattavaa väliarviointia, joka valmistuu myöhemmin syksyllä.

Arvio ohjelman hanketoiminnan vaikuttavuudesta perustuu kyselytutkimukseen, johon vastasi 99 metsä- ja ympäristöalan toimijaa. Arvioinnin kohteina oli yhteensä 48 vuosina 2009–2017 toiminutta tutkimus- ja kehittämishanketta, jotka koskivat muun muassa luonnonhoidon menetelmien kehittämistä, uhanalaisten metsälajien turvaamista ja paikallistason yhteistoimintaa. Hankkeita rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö.

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuottama tieto on ollut vastaajien mukaan tärkeää monimuotoisuuden turvaamisessa. Käytännönläheisen tiedon nähtiin esimerkiksi edistäneen yhteistyötä metsänomistajien ja metsä- ja ympäristöammattilaisten välillä, kehittäneen luonnonhoidon toteutusmenetelmiä sekä muuttaneen asenneilmapiiriä myönteisemmäksi monimuotoisuuden turvaamista kohtaan.

”METSO-hankkeissa näkökulman tuleekin olla käytännönläheinen ja mukana on hyvä olla mahdollisimman laaja kirjo alan toimijoita ja metsänomistajia. Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen tarvitaan useita lähestymistapoja ja kattava paletti keinoja, minkä takia tutkimus- ja kehittämishankkeet ovat vastaisuudessakin tärkeä osa ohjelman toteutusta”, toteaa neuvotteleva virkamies Ville Schildt maa- ja metsätalousministeriöstä.

Hankkeiden vaikuttavuutta voitaisiin arvioinnin mukaan parantaa varmistamalla, että tuloksista syntyy pysyviä tuotteita, kuten ohjeita ja oppaita tai metsäluonnonhoidon maastomallikohteita. Hankkeissa tuotetun tiedon on oltava helposti saatavilla verkkosivuilla.

Lisätietoa arviointiraportista METSO-ohjelman tutkimus- ja kehittämishankkeiden vaikuttavuus

sekä Suomen ympäristökeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja maa- ja metsätalousministeriön yhteistiedotteesta

METSO-ohjelman hanketoiminta http://www.metsonpolku.fi/fi-FI/Tutkimus

 
 
Metsävara-Zonation hankkeen retkeily
METSO-hankkeet ovat käytännön monimuotoisuuskysymysten äärellä. Kuvassa Metsävara-Zonation-hankkeen retkeilyllä tutustutaan arvokkaiden metsäkohteiden paikkatietoaineistoon Lahdessa vuonna 2013. © Kimmo Syrjänen

 


  • Tulosta sivu