METSO-ohjelman vuosikatsaus kertoo metsien monimuotoisuuden turvaamisen eteen tehtävästä työstä

Uutinen 27.6.2019 klo 15.30
METSO-kohteeseen tutustumassa.
© Jussi Palmén

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kokoama tilannekatsaus METSO-ohjelman vuoden 2018 tuloksista on valmistunut. Metsänomistajien vapaaehtoiseen metsien suojeluun ja luontoarvojen turvaamiseen perustuva ohjelma on toiminut kymmenen vuoden ajan. Ohjelman suojelutavoitteesta on saavutettu 72 %, mikä tarkoittaa yhteensä lähes 69 000 hehtaaria uusia luonnonsuojelualueita. Kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) ympäristötukisopimusten ja luonnonhoitohankkeiden tavoitteesta on puolestaan saavutettu 55 prosenttia: noin 40 600 hehtaaria yksityisten metsänomistajien tekemiä ympäristötukisopimuksia ja noin 4 700 hehtaaria luonnonhoitohankkeita yksityisten maanomistajien mailla. Toimintaohjelma jatkuu vuoteen 2025 asti.

Tilannekatsauksessa kerrotaan myös tuoreita tietoja kuntien ja seurakuntien osallistumisesta METSO-ohjelman suojelutavoitteiden toteuttamiseen. Kunnat ja seurakunnat ovat suojelleet METSO-ohjelman puitteissa yhteensä lähes 4 700 hehtaaria, mistä kuntien osuus on noin 3 300 hehtaaria ja seurakuntien 1 330 hehtaaria. Kuntien ja seurakuntien METSO-ohjelmassa suojelemat kohteet ovat keskimäärin laajempia kuin yksityisten maanomistajien METSO-kohteet.

ELY-keskukset ja Suomen metsäkeskus ovat METSO-ohjelman suojelutavoitteita toteuttavia viranomaisia. Kohteiden suojelua edistää lisäksi laaja joukko muita alan toimijoita. Esimerkiksi metsänhoitoyhdistykset välittävät maanomistajan niin halutessa tietoa METSO-ohjelmaan soveltuvista arvokkaista metsäkohteista ELY-keskuksille sekä osallistuvat METSO-ohjelman tavoitteita tukevaan viestintään.

Erilaiset kehittämishankkeet ovat METSO-ohjelmassa tärkeässä roolissa. Eräs kehittämishankkeiden viimeaikainen saavutus on ollut, kun kulotustoimintaa kehittäneen Tuli takaisin metsiin -hankkeen ansiosta monen uhanalaisen lajin kannalta tärkeät luonnonhoidolliset kulotukset on saatu lisääntymään merkittävässä määrin.

Tilannekatsauksessa kerrotaan myös muun muassa Metsähallituksen työstä METSO-ohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi ja Luken tutkimushankkeesta, jossa kehitetään luontaista häiriödynamiikkaa mukailevan metsänhoidon menetelmiä. METSO-ohjelmaan kuuluvista yhteistoimintaverkostoista kertoo Metsänomistajien luontoverkosto -hanke, jonka puitteissa metsänomistajat tapaavat ja vaihtavat kokemuksia metsiensä luontoarvoista ja niiden säästämisestä ja hoitamisesta, metsätaloudesta, viranomaisasioinnista ja kaikesta metsään liittyvästä. METSO-ohjelman yhteistoimintaverkostoista löytyy lisää tietoa verkostohankkeiden seurannan vuoden 2018 yhteenvedosta.

Lisätietoja:

tutkija Susanna Anttila, p. 0295 251 067, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

tutkija Irja Löfström, p. 0295 322 418, etunimi.sukunimi@luke.fi

vanhempi tutkija Kaisu Aapala, p. 0295 251 052, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


  • Tulosta sivu