Metsäalan toimijat voivat saada korvausta METSO-ohjelman toteutukseen osallistumisesta

Uutinen 28.11.2019 klo 10.01

Metsäalan toimijan tekemä METSO-välityssopimus on metsänomistajan kannalta joustava tapa edetä suojelussa. Metsäalan toimijoita toivotaan lisää mukaan myös ympäristötukikohteiden sopimusten valmisteluun. Sekä kohteen välittämisestä ELY-keskukseen että ympäristötukisopimuksen valmistelusta maksetaan korvaus. Metsäalan toimijoille METSO-ohjelman välitystoiminta ja ympäristötukisopimusten valmistelu ovat tapoja palvella metsänomistajia kattavasti. On tärkeää, että metsänomistajat saavat tietoa metsänsä rahallisesta suojeluarvosta.

METSO-kohde, jossa hieno lahopuujatkumo.
© Kimmo Syrjänen

Metsäalan toimijat voivat välittää METSO-ohjelmaan sopivia kohteita ELY-keskukseen

Metsänomistajan toivomuksesta myös muut toimijat voivat välittää metsäkohteen suojeluhakemuksen ELY-keskukseen METSO-kelpoisuuden ja korvausten selvittämiseksi, jos toimijalla on ns. välityssopimus ELY-keskuksen kanssa. Kohteiden välittämistä ELY-keskukselle tekevät esimerkiksi Suomen metsäkeskus, metsänhoitoyhdistykset ja metsäyhtiöt. Välitettävästä kohteesta tulee toimittaa kuviokohtaiset puusto- ja luontotiedot, kartta sekä arvio kohteen soveltumisesta METSO-kohteeksi täyttämällä METSO-kohteen välityslomake.

Hakemuksen saatuaan ELY-keskus ottaa yhteyden metsänomistajaan ja keskustelut mahdollisesta suojelusta ja korvauksista etenevät ELY-keskuksen kanssa. ELY-keskus tekee metsänomistajalle suojeluesityksen ja tarjouksen suojelukorvauksen suuruudesta.

ELY-keskus maksaa kohteen välittäneelle taholle niin sanotun valmistelukorvauksen. Korvauksen saaminen edellyttää, että välittäjätahon ja ELY-keskuksen välillä on voimassa oleva välityssopimus. Valmistelukorvaus koostuu peruskorvauksesta sekä pinta-alaperusteisesta korvauksesta, joka on sitä suurempi, mitä suurempi kohde on kyseessä. Vuonna 2019 peruskorvaus on 300 euroa ja valmistelukorvaus vaihtelee 10–16 euroa/ha. ELY-keskuksilla on tiettyjä kriteerejä välitettävien kohteiden laadulle. Peruskorvaus maksetaan, vaikka suojelusopimukseen tai kauppaan ei lopulta päädyttäisikään. Kohteiden välittäminen tarjoaa keinon palvella vapaaehtoisesta suojelusta kiinnostunutta metsänomistajaa.

Esimerkiksi Suomen metsäkeskus on välittänyt  ELY-keskuksille vuosina 2008–2018 yhteensä 808 kohdetta pinta-alaltaan yhteensä 8 208 hehtaaria. Vuoden 2019 osalta lähestytään 1 000 hehtaarin välityspinta-alaa. Nykyinen välityssopimus on päättymässä vuoden 2019 lopussa ja uusi sopimus saadaan toivottavasti voimaan mahdollisimman pian.

METSO-koulutuksessa
© Kimmo Syrjänen

Suomen metsäkeskus kannustaa metsäalan toimijoita valmistelemaan ympäristötukisopimuksia

Metsäkeskus tarvitsee yhä laajemman toimijajoukon apua ympäristötukihakemusten valmistelussa. Valmistelutyössä tulee tunnistaa tukikelpoiset kohteet, arvioida kohteiden puuston määrä ja kiinteistön välittömät hakkuumahdollisuudet sekä laatia korvauslaskelma ja ympäristötukihakemus maanomistajan suostumuksella. Ympäristötukihakemuksen valmistelusta voi hakea valmistelukorvausta, joka on enimmillään 20 % metsänomistajan korvauksesta ja perustuu todellisiin valmistelusta syntyneisiin kustannuksiin. Toimija lähettää valmiin korvaushakemuksen liitteineen Metsäkeskukseen.

Ympäristötukisopimusten valmistelun tueksi Metsäkeskus järjestää toimijoille ensi vuonna valtakunnallisia ja alueellisia koulutuksia sekä tarjoaa materiaalia ja perehdytystä ympäristötukihakemusten valmistelun tueksi.

Lisätietoa välitystoiminnasta Metsonpolku.fi-sivustolla

Johtava luonnonhoidon asiantuntija Riitta Raatikainen Suomen metsäkeskuksesta:

Metsäkeskus on tehnyt välityksiä ELY-keskuksille etenkin kohteen ympäristötukisopimuskauden päättyessä. Myös muista kohteista on tehty välityksiä, mikäli maanomistaja on kiinnostunut pidemmästä tai pysyvästä suojeluvaihtoehdosta. Asiakkaiden näkökulmasta välityssopimus on nopea ja helppo keino välittää kohde ELY-keskukselle ja asioida entuudestaan tutun metsäneuvojan kanssa. Henkilöresurssien niukkuudesta johtuen Metsäkeskus joutuu priorisoimaan välitysten tekoa jatkossa tarkemmin. Kohteet, jotka eivät etene pysyvään suojeluun voivat olla määräaikaiseen ympäristötukisopimukseen sopivia. Asiakkaiden ohjaamista ELY-keskukselta Metsäkeskukseen tai toimijoille ympäristötukivalmisteluun tulee myös tehdä ja lisätä.

Pysyvän suojelukorvauksen verovapaus on iso vaikutin suojeluvaihtoehtoa pohdittaessa ja metsänomistajat arvostavat sitä, ettei välityksestä aiheudu heille kuluja. Välityssopimus on vaikuttanut Suomen Metsäkeskuksen ja alueellisten ELY-keskusten yhteistyön lisääntymiseen METSO-ohjelman toteutuksessa ja myös muussa metsäluonnon monimuotoisuuden edistämistyössä.


  • Tulosta sivu