Uudet METSO-hankkeet turvaavat uhanalaisia metsälajeja sekä monimuotoisuuden kannalta tärkeitä tulvametsiä ja metsäluhtia

Uutinen 4.3.2019 klo 16.12

Valtakunnalliset luonnonhoidon kehittämishankkeet ovat tärkeä osa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) toteutusta. Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteen mukaan kaksi uutta kiinnostavaa hanketta käynnistyy keväällä.

Tapio Oy:n vetämässä Lajiturva-hankkeessa tehostetaan uhanalaisten lajien esiintymätiedon hyödyntämistä metsien hoidossa ja luonnonhoidossa. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) vetämässä hankkeessa luodaan puolestaan uusia menetelmiä metsäluhtien ja tulvametsien kartoittamiseen.

Tiedon vaihdolla turvataan uhanalaisten lajien esiintymiä

Uhanalaisten lajien esiintymiä pystytään säästämään ja parantamaan oikein suunnatuilla metsän- ja luonnonhoidon toimenpiteillä, jos lajien esiintymätiedot saadaan kattavasti metsäalan toimijoiden käyttöön. Uudessa Lajiturva-hankkeessa tehostetaan lajien esiintymisestä kertovan tiedon käyttöä. Hankkeessa päivitetään kymmenen vuotta sitten kehitetty toimintamalli, joka on tuonut uhanalaisten metsälajien esiintymätiedot ympäristöhallinnon tietojärjestelmästä metsäalan toimijoiden käyttöön. Mukana hanketyössä ovat Tapio Oy:n ohella Suomen metsäkeskus ja SYKE.

– Pian julkaistava Suomen lajien Punainen kirja eli uhanalaisuusarviointi 2019 tukee hienosti Lajiturva-hankkeessa tehtävää työtä, sanoo hankkeesta vastaava johtava asiantuntija Lauri Saaristo Tapio Oy:stä. Sitä kautta saamme käyttöömme tuoreet tiedot siitä, miten Suomen lajit voivat ja mitkä eliöryhmät ovat uhanalaisimpia, hän jatkaa.

Avoin tieto auttaa tulvametsien ja metsäluhtien tunnistamisessa

SYKEn vetämässä Potentiaaliset tulvametsät ja metsäluhdat -hankkeessa luodaan menetelmiä monimuotoisuuden kannalta merkittävien tulvametsien ja metsäluhtien kartoittamiseen ja tunnistamiseen. Hankkeessa kehitetään myös toimintamalleja kohteiden tilan parantamiseksi ottaen huomioon myös vesiensuojelun ja tulvasuojelun tarpeet.

– Avoimet valtakunnalliset metsävaratiedot yhdistettynä SYKEn tulvamallinnusaineistoihin ja laserkeilaustietoihin tuovat mahdollisuuden löytää uusia aiemmin tunnistamattomia tulvametsä- ja metsäluhtakohteita, sanoo hankkeesta vastaava kehittämispäällikkö Riitta Teiniranta SYKEstä.

Keväällä käynnistyvässä hankkeessa ovat mukana myös muun muassa ProAgria Oulu ry sekä Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset. Pilottialueilla Perniönjoella ja Iijoella toimintaa kehitetään yhdessä metsäalan toimijoiden kanssa.

– Hankkeessa on mukana paljon monipuolista osaamista.Yhteistyö paikallisten metsä- ja ympäristöalan toimijoiden kanssa varmistaa tuotettavan tiedon laadun ja käyttöönottamisen, kertoo Teiniranta.

Lue maa- ja metsätalousministeriön tiedote (4.3.2019)

Lisätietoja

  • Lajiturva-hanke: johtava asiantuntija Lauri Saaristo, Tapio Oy, p. 040 573 9168, etunimi.sukunimi@tapio.fi
  • Tulvametsä- ja metsäluhtahanke: kehittämispäällikkö Riitta Teiniranta, SYKE, p. 0295 251 688, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • METSO-hankkeista yleisesti: METSO-ohjelman hankekoordinaattori Kaisu Aapala, SYKE, p. 0295 251 052, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi ja neuvotteleva virkamies Ville Schildt, MMM, p. 0295 162 190, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Metsäluhta
Metsäluhtaa © Kimmo Syrjänen

  • Tulosta sivu