Miten METSO etenee - ympäristötuki- ja luonnonhoitokohteet

Puronvarsimetsää
© Riikka Salomaa

METSO-ohjelman tavoitteena on turvata ympäristötuella ja luonnonhoitohankkein metsien monimuotoisuutta vuoteen 2025 mennessä 82 000 hehtaarilla.

Vuosina 2008–2020 Kemeralla on rahoitettu ympäristötukikohteita yhteensä 46 503 hehtaaria. Samana aikana luonnonhoitohankkeissa on tehty luonnonhoitotöitä 4 983 hehtaarille. 

METSO-ohjelman määrärahojen vuosittainen vaihtelu on vaikuttanut ympäristötukikohteiden rahoittamiseen ja valmisteluun sekä luonnonhoitohankkeiden suunnitteluun. Määrärahoihin on viime vuosina saatu lisäystä, mutta henkilöresursseja hakemusten valmisteluun tarvitaan lisää. Ympäristötukihakemusten valmisteluun perehdytetään ja kannustetaan kaikkia metsäalan toimijoita. Ympäristötukivalmistelutyön yhteydessä voivat toimijat suunnitella ja toteuttaa luonnonhoitotöitä ja saada myös niihin valmistelutyön lisäksi korvausta.

Suomen metsäkeskuksella on ELY-keskusten kanssa ns. METSO-kohteiden välityssopimus, jonka puitteissa Metsäkeskus on välittänyt metsänomistajien toiveesta vuosina 2008–2020 pysyviksi suojelualueiksi yhteensä noin 10 500 hehtaaria.

Suomen metsäkeskuksen METSO-ohjelman toteutus vuosina 2008-2020.
METSO-ohjelman ympäristötukialueet, luonnonhoidon suunnittelun ja toteutuksen pinta-alat hehtaareina vuosina 2008–2020.

 

Metsätalouden ympäristötukisopimusten pinta-ala elinympäristöittäin hehtaareina vuosina 2008–2020

Metsälain 10 §:n elinympäristöt

2008–2020 (ha)

Pienvedet 10 981
Suoelinympäristöt 2 435
Rehevät lehtolaikut 2 450
Kangasmetsäsaarekkeet 1 191
Rotkot ja kurut 47
Jyrkänteet alusmetsineen 487
Vähätuottoiset elinympäristöt 12 285
Yhteensä 29 876

METSO-elinympäristöt

 
Lehdot 909
Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät 6 938
Monimuotoisuudelle merkittävät suot 3 479
Vesistöjen lähimetsät 2 274
Metsäluhdat ja tulvametsät 263
Metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot 1 890
Kalkkikalliot ja ultraemäksisten maiden metsät 5
Harjujen paahdeympäristöt 35
Puustoiset perinnebiotoopit 52
Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet 782
Yhteensä 16 627

Ympäristötukisopimukset yhteensä

46 503

 

Vuosina 2008–2020 rahoitettujen METSO-elinympäristöjen luonnonhoitotöiden vaikutuspinta-alat hehtaareina

Luonnonhoidon elinympäristöt

Toteutustyöt 2008–2020 (ha)

Lehtojen hoito ja kunnostus 277
Pienvesien kunnostus 1 357
Suon ennallistaminen 1 358
Paahdeympäristöjen hoito 67
Muiden elinympäristöjen hoitotyöt* 1 924
Yhteensä 4 983

* mm. monimuotoisuutta edistävät kulotukset

Julkaistu 19.2.2016 klo 15.17, päivitetty 18.5.2021 klo 10.57
  • Tulosta sivu