METSOn elinympäristöt

METSOn elinympäristö?, METSOn elinympäristö?, METSOn elinympäristö?, METSOn elinympäristö?
Mikä METSO-luokka? METSO-kohteiden tunnistaminen on hauskaa ja haastavaa! © Kuva: Kimmo Syrjänen
 

Taitava metsäammattilainen tunnistaa helposti METSOn elinympäristöt ja osaa tarvittaessa auttaa metsänomistajaa kohteen tarjoamisessa.

METSO-kohteiden valintaperusteet koostuvat yleisistä ja elinympäristökohtaisista valintaperusteista. Yleisiin valintaperusteisiin kuuluvat mm. uhanalaisten lajien esiintymät, jotka ovat tärkeitä kaikissa elinympäristöissä.

Ohjelmassa on mukana 10 eri elinympäristöä, jotka on jaettu kolmeen laatuluokkaan mm. puuston rakennepiirteiden perusteella. Luokan I ja II kohteet ovat monimuotoisuudelle merkittävimpiä. Metsäalueet, joilla on useita eri elinympäristöjä ovat erityisen haluttuja METSO-ohjelmaan.

Valintaperusteet on kuvattu yksityiskohtaisesti vuonna 2016 päivitettyssä oppaassa:

Monimuotoisuudelle arvokkaiden metsäympäristöjen tunnistaminen. METSO-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet 2016–2025 (pdf)

METSO-ohjelman elinympäristöt:

1. Lehdot

2. Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät

    Lehtomaiset ja tuoreet kankaat

    Kuivahkot, kuivat ja karukkokankaat

3. Monimuotoisuudelle merkittävät suot

     Korvet

     Rämeet

     Letot ja nevat

4. Vesistöjen lähimetsät

5. Tulvametsät ja metsäluhdat

6. Metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot

7. Kalkkikallioiden ja ultraemäksisten maiden elinympäristöt

8. Harjujen paahdeympäristöt

9. Puustoiset perinnebiotoopit

10. Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet

Julkaistu 11.2.2016 klo 9.56, päivitetty 25.4.2019 klo 13.27
  • Tulosta sivu