Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät: lehtomaiset ja tuoreet kankaat

MTKOMTP8318325
Luontaisesti uudistuneet lahopuustoiset ja haapaa kasvavat kangasmetsät sopivat erinomaisesti METSO-ohjelmaan, © Kuva: Kimmo Syrjänen

 

Lehtomaiset ja tuoreet kankaat ovat tavallisesti kuusivaltaisia metsiä. Ne ovat monimuotoisuudelle merkittäviä puustoltaan iäkkäinä ja/tai jos niissä on  eri lahoamisvaiheissa olevaa puustoa. Lahojen havupuiden ohella monimuotoisuutta lisäävät aina järeät haavat sekä kaikki vanhat lehtipuut.

Luokka I

• Lehtomaisen ja tuoreen kankaan varttuneet ja uudistuskypsät metsät, joissa on lahopuuta yli 10 m3 /ha.

• Tuoreen kankaan havupuuvaltaiset yli 120-vuotiaat metsät.

• Lehtomaisen kankaan havupuuvaltaiset yli 100-vuotiaat metsät.

• Lehtomaisen ja tuoreen kankaan lehtipuuvaltaiset yli 80-vuotiaat metsät.

• Pohjavesivaikutteiset tai soistuneet metsät, joiden puusto on vanhaa (yli 80-vuotiasta) tai puustossa on muita monimuotoisuudelle merkittäviä rakennepiirteitä.

• Ruoho- ja mustikkaturvekankaat, joissa on lahopuuta yli 10 m3 /ha.

Luokka II

• Lehtomaisen tai tuoreen kankaan varttuneet ja uudistuskypsät metsät, joissa on eri laholuokkiin kuuluvaa lahopuuta 5 -10 m3 hehtaarilla.

• Haavikkoiset metsät vanhoja haapoja kasvavien suojelualueiden läheisyydessä.

• Lehtomaisen ja tuoreen kankaan puuston rakennepiirteiltään monipuoliset metsiköt, joissa on:

                 • eri lahovaiheessa olevia maapuita tai runsaasti kuolleita pystypuita, tai

                 • kookkaita yksittäisiä haapoja tai haaparyhmiä, tai

                 • runsaasti lahovikaisia lehtipuita, tai

                 • jaloja lehtipuita.

Esiintyminen: Monimuotoisuudelle merkittäviä kangasmetsiä voidaan turvata koko METSO-alueella. Luonnonhoitoa vaativia ja rakennepiirteiltään kehittyviä kohteita voidaan painottaa maan eteläisissä osissa.

Julkaistu 14.2.2016 klo 18.48, päivitetty 15.2.2016 klo 14.32

  • Tulosta sivu