Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät: kuivahkot, kuivat ja karukkokankaat

kuivahkokangas
Kuivahkoista ja kuivista kankaista METSO-ohjelmaan sopivat etenkin vanha- ja lahopuustoiset metsät. © Kuva: Kimmo Syrjänen

 

Kuivahkot ja kuivat kankaat ovat tavallisesti mäntyvaltaisia, puolukkaa, kanervaa ja variksenmarjaa kasvavia metsiä. Karukkokankaat ovat niitä heikkotuottoisempia mäntyvaltaisia, poronjäkälää kasvavia metsiä. Uhanalainen lajisto liittyy yleensä vanhoihin mäntyihin (mukaan lukien kilpikaarnaiset männyt ja vanhat ylispuut), keloihin ja eri lahovaiheen mäntymaapuihin sekä palaneisiin järeisiin puihin, mutta myös muiden puulajien vanhat ja lahot puut ovat merkittäviä rakennepiirteitä näissä kangasmetsissä. .

Luokka I

• Kuivahkojen ja kuivien kankaiden varttuneet ja uudistuskypsät metsät, joissa on lahopuuta yli 10 m3 hehtaarilla.

• Kuivahkojen ja kuivien kankaiden metsät, jotka ovat yli 140-vuotiaita.

• Puolukka- ja varputurvekankaat, joissa on lahopuuta yli 10 m3 hehtaarilla.

• Karukkokankaiden luonnontilaisen kaltaiset kehitysvaiheet.

Luokka II

• Varttuneet ja uudistuskypsät kuivahkon ja kuivan kankaan metsiköt,

• joissa on lahopuuta 5 – 10 m3 hehtaarilla, tai

                             • joiden puusto on uudistunut luontaisesti ja on erirakenteista, tai

• joissa on yksittäisiä tai useita aiemman puusukupolven puita (kilpikaarnamännyt, kelot tai vanhat maapuut).

• Luonnonhoitotoimin luonnontilaisen kaltaisiksi kehitettävät karukkokankaat.

Esiintyminen: Monimuotoisuudelle merkittäviä kangasmetsiä voidaan turvata koko METSO-alueella. Luonnonhoitoa vaativia ja rakennepiirteiltään kehittyviä kohteita voidaan painottaa maan eteläisissä osissa.

Julkaistu 14.2.2016 klo 18.48, päivitetty 15.2.2016 klo 14.29

  • Tulosta sivu