Monimuotoisuudelle merkittävät suot: letot ja nevat

Avosuo
Ravinteiset avosuot reunusmetsineen ovat tärkeitä vapaaehtoisen suojelun kohteita koko maassa, © Kuva: Kimmo Syrjänen

 

Avosoille - letoille ja nevoille - ovat tyypillisiä puuttomat mätäspinnat ja jänteet sekä avoimet vetiset rimpi- ja välipinnat. METSO-kohteiksi voidaan ottaa kaikkien ravinnetasojen vesitaloudeltaan luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia avosoita, joiden puustoisia soita edustavat reunaosat ja niihin liittyvä kangasmaan metsäinen reunus sisällytetään kohteen rajaukseen. 

Luokka I

• Vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai sen kaltaiset ravinteiset avosuot reunusmetsineen.

Luokka II

• Vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai sen kaltaiset avosuot, joiden reunusmetsissä on monimuotoisuudelle merkittäviä rakennepiirteitä.

• Ennallistamiskelpoiset letot reunusmetsineen, jos paikalla on säilynyt lettolajistoa.

• Suojelualueen hydrologian kannalta merkittävät ennallistettavat tai luonnontilaiset lähisuot.

• Vesitaloudeltaan luonnontilaisen kaltaiset soiden, suometsien ja kankaiden muodostamat yli 10 hehtaarin laajuiset pienipiirteisesti vaihtelevat alueet.

Esiintyminen: METSOssa ei ole asetettu hehtaaritavoitteita avosoille ja niitä onkin mielekkäintä turvata osana vapaaehtoista soidensuojelua. METSO-ohjelmaan tarjottavaan metsäkohteeseen liittyvät avosuot ovat aina lisäarvo kohteen monimuotoisuudelle.

Julkaistu 14.2.2016 klo 18.49, päivitetty 14.3.2016 klo 19.42

  • Tulosta sivu