Puustoiset perinnebiotoopit

Metsälaidun, Metsälaidun
Metsälaitumet ja hakamaat ovat puustoisia perinneympäristöjä © Kuva: Kimmo Syrjänen

 

Puustoiset perinnebiotoopit eli perinneympäristöt ovat syntyneet perinteisen karjatalouden ja kaskeamisen, lehdesniittytalouden, laiduntamisen ja heinänteon seurauksena. Erilaiset metsän ja niityn välimuodot metsälaitumista hakamaihin ja lehdesniittyihin ovat puustoisia perinneympäristöjä. Niille on tyypillistä harva puusto, lehtipuustoisuus ja niittymäisten kasvillisuuslaikkujen esiintyminen.

Puustoisissa perinneympäristöissä on usein lahovikaisia lehtipuita. Kaskeamisen myötä muodostuneet runsaskoivuiset ja vanhapuustoiset metsät voivat olla monimuotoisuudelle merkittäviä lahopuustoisia metsiä.

Luokka I

 •Puustoiset perinnebiotoopit, joissa on:

                    • kookkaita jalopuita tai vanhoja lahovikaisia lehtipuita sekä laikuittaisesti

                       niittykasvillisuutta, tai

                    • monipuolista keto- ja niittylajistoa.

 • Puustoiset perinnebiotoopit maatalouden erityisympäristötukikohteiden tai suojelualueiden hoidettavien elinympäristöjen välittömässä läheisyydessä.

• Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kunnostettavat ja hoidettavat puustoiset perinnebiotoopit.

Luokka II

• Kunnostettavat puustoiset perinnebiotoopit, jotka ovat kytkeytyneet muihin lajistollisesti merkittäviin perinnebiotooppeihin.

• Paikallisesti arvokkaat kunnostettavat ja hoidettavat puustoiset perinnebiotoopit.

• Uusien lehdes- ja vesaniittyjen tai hakamaiden perustaminen ja hoito alueilla, joissa esiintyy ennestään monipuolista perinnebiotooppien lajistoa.

Esiintyminen: Puustoiset perinneympäristöt tarvitsevat säilyäkseen hoitoa. Luonnonhoito on usein mielekästä keskittää kohteisiin, joissa on myös hoidettuja avoimia perinneympäristöjä.Lajistoltaan arvokkaiden puustoisten perinneympäristöjen hoitoon voi saada Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman maatalouden ympäristötuen erityistukea.

Perinneympäristöjen alkuraivaukseen ja aitaukseen sekä alueellisiin hankkeisiin voi saada ei-tuotannollisten investointien tukea. METSO-ohjelmassa voidaan edistää myös maatalouden tukijärjestelmien piiriin kuulumattomien puustoisten perinneympäristöjen kunnostusta ja hoitoa.

Julkaistu 14.2.2016 klo 18.50, päivitetty 15.2.2016 klo 13.44

  • Tulosta sivu