Luonnonhoidon kehittämishankkeet

METSO-lehtoa
Lehdot ovat yksi luonnonhoidosta hyötyvä elinympäristö. © Kuva: Markku Meriluoto.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamat valtakunnalliset luonnonhoidon kehittämishankkeet tukevat METSO-ohjelman käytännön toteutusta talousmetsissä. Hankkeilla säilytetään tai parannetaan talousmetsien luonnonarvoja sellaisissa elinympäristöissä, joissa aktiivinen luonnonhoito tai ennallistaminen on tarpeen.

Hankkeissa

  • kehitetään uusia luonnonhoidon toimintatapoja
  • toteutetaan käytännön luonnonhoitoa ja
  • lisätään viestintää luonnonhoidosta ja METSO-ohjelmasta.

Vaikka luonnonhoidon toimenpiteitä suoritetaan paikallisesti, tuottavat hankkeet tietoa ja toimintamalleja, jotka ovat sovellettavissa koko maassa.

Hankkeet kestävät yleensä useamman vuoden, mutta rahoituksesta päätetään vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet ja niiden tavoitteet (suluissa hankkeen vetäjät, muut toteuttajat ja toimintavuodet)

  • Tietoa, toimintatapoja ja tietoisuutta kallioelinympäristöjen monimuotoisuuden turvaamiseen (HardRock) -hanke: Edistää kallioelinympäristöjen monimuotoisuuden turvaamista parantamalla kalliometsien paikkatiedon kattavuutta ja kehittämällä hoitosuosituksia turvaamaan paremmin kalliometsien luontoarvoja. Hankkeessa lisätään myös metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden tietoisuutta kallioelinympäristöjen luontoarvoista. Tutustu hankkeen nettisivuihin. (Tapio Oy, Suomen metsäkeskus, Suomen ympäristökeskus, 2021–2023)

  • Tekopökkelöiden hyödyt pölyttäjille ja monimuotoisuudelle (TEKOPÖLY): Parantaa tekopökkelöiden ekologista vaikuttavuutta selvittämällä tekopökkelöitä käyttävää lajistoa sekä tarkentamalla, millaiset tekopökkelöt ovat eduksi metsäpölyttäjille ja muulle monimuotoisuudelle talousmetsissä. Hankkeessa valmistuu ohje tekopökkelöiden tekemisen parhaista tavoista ja käytännöistä sekä opinnäytetöitä tekopökkelöiden lajistosta. Tutustu hankkeen nettisivuihin. (Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, Jyväskylän yliopisto, Metsä Group, Bioname Oy, 2021–2022)

  • Luonnonhoito metsäpölyttäjien tukena (Pölymetsä)-hanke: Selvitetään talousmetsien käsittelyn, metsäpölyttäjien elinolosuhteiden ja pölyttäjäkantojen vahvistamisen välistä yhteyttä. Pölyttäjiä koskeva tieto tuodaan osaksi metsien monimuotoisuuden edistämistä ja talousmetsien luonnonhoidon toteutusta. Hanke tuottaa oppaan ja tekee viestintää metsäpölyttäjien huomioon ottamisesta talousmetsissä. Tutustu hankkeen nettisivuihin Tapion sivuilla sekä Suomen ympäristökeskuksen hankesivuihin. Tutustu hankkeen tekemään selvitykseen Tietopohja ja suositukset pölyttäjien huomioimiseksi talousmetsien luonnonhoidossa (pdf). Lue uutinen hankkeen asiantuntijaretkeilystä kesällä 2021 Metsonpolulta sekä artikkeli Maaseudun tulevaisuudesta. (Tapio Oy, Suomen ympäristökeskus, 2021–2022)
  • Lehtokeskusalueiden luontohelmet: Turvaa eteläisen Suomen lehtokeskusalueiden monimuotoista lehtoluontoa sekä talousmetsissä että suojelualueilla METSO- ja Helmi-ohjelmien mahdollistamin keinoin. Hankkeessa laajennetaan Lehtometsien havinaa Pirkanmaalla -hankkeen toimintamallin käyttöä muille arvokkaille lehtoalueille. Tutustu hankkeen nettisivuihin. Lue hankkeesta kertova artikkeli Luonnononkirjo-verkkolehdestä. (Suomen metsäkeskus, ELY-keskukset, Metsähallitus Luontopalvelut, 2021–2023)
  • Uhanalaisten lajien esiintymien turvaaminen metsän- ja luonnonhoidon keinoja kohdentamalla (Lajiturva-hanke): Tehostaa lajien esiintymisestä kertovan tiedon käyttöä. Hankkeessa päivitetään kymmenen vuotta sitten kehitetty toimintamalli, joka on tuonut uhanalaisten metsälajien esiintymätiedot ympäristöhallinnon tietojärjestelmästä metsäalan toimijoiden käyttöön. Tutustu Lajiturva-hankkeen kotisivuihin, tiedotteeseen (11.8.2020), hankkeen oppaasen Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa (pdf), hankkeen tekemään selvitykseen Uhanalaisten lajien esiintymätiedon hyödyntäminen metsätaloudessa, Metsonpolulla julkaistuun uutiseen hankkeen retkestä sekä aiemmin kehitetyn toimintamallin julkaisuun (pdf) ja toimintamalliin. Hankeen työtä ja tuloksia on esitelty myös METSO-tilannekatsauksessa 2020. (Tapio Oy, Suomen metsäkeskus, Suomen ympäristökeskus, 2019–2021)
  • Potentiaaliset tulvametsät ja metsäluhdat (Potut-hanke): Luodaan menetelmiä monimuotoisuuden kannalta merkittävien tulvametsien ja metsäluhtien kartoittamiseen ja tunnistamiseen sekä kehitetään toimintamalleja kohteiden tilan parantamiseksi ottaen huomioon myös vesiensuojelun ja tulvasuojelun tarpeet. Pilottialueilla Perniönjoella ja Iijoella toimintaa kehitetään yhdessä metsäalan toimijoiden kanssa. Tutustu Potut-hankkeen kotisivuihin. Tutustu mallinnettuihin tulvametsiin ja metsäluhtiin hankkeessa tehdyn tarinakartan avulla. Tulvametsien maastohavainnot -sovelluksella voit kertoa löytämistäsi kohteista.  15.10.2020 pidetyn Tulvametsien ja luhtametsien luontoarvot ja luonnonhoito -webinaarin tallenne. 16.6.2020 pidetyn Potentiaaliset tulvametsät ja metsäluhdat -webinaarin esitykset ja tallenne. Hankeesta ja sen työstä kirjoitetut artikkelit Metsälehdessä Veden valtaamat metsät suojeluun (metsalehti.fi), Maaseudun tulevaisuudessa Heikosti tuottavat tulvametsät ovat jääneet vähälle huomiolle – maanomistaja voisi hyötyä niistä Metso-ohjelman kautta (maaseuduntulevaisuus.fi) ja hankeen työn esittely METSO-tilannekatsauksessa 2020. (Suomen ympäristökeskus, ProAgria Oulu ry,  Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset, 2019–2021)

Lisätietoja:

Vanhempi tutkija Kaisu Aapala, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 052, etunimi.sukunimi@syke.fi

Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 040 7210 687, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Julkaistu 6.7.2018 klo 15.18, päivitetty 13.1.2022 klo 9.05
  • Tulosta sivu