Toteutettuja luonnonhoidon kehittämishankkeita

Oletko suunnittelemassa METSO-ohjelman tutkimus- tai kehityshanketta? Kiinnostaako sinua jonkin jo päättyneen luonnonhoidon kehittämishankkeen teema tai tulokset?

Voit tutustua METSO-ohjelmassa vuodesta 2009 alkaen toteutettuihin luonnonhoidon kehittämishankkeisiin tällä sivustolla. Hankkeiden tuottamia oppaita ja muita materiaaleja löydät myös metsonpolun Aineistot -sivulta.

Päättyneet luonnonhoidon kehittämishankkeet ja niiden tavoitteet (suluissa hankkeen vetäjät ja toimintavuodet)

 • Uhanalaisten lajien esiintymien turvaaminen metsän- ja luonnonhoidon keinoja kohdentamalla (Lajiturva-hanke): Tehostaa lajien esiintymisestä kertovan tiedon käyttöä. Hankkeessa päivitetään kymmenen vuotta sitten kehitetty toimintamalli, joka on tuonut uhanalaisten metsälajien esiintymätiedot ympäristöhallinnon tietojärjestelmästä metsäalan toimijoiden käyttöön. Tutustu Lajiturva-hankkeen kotisivuihin, tiedotteeseen (11.8.2020), hankkeen oppaasen Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa (pdf), hankkeen tekemään selvitykseen Uhanalaisten lajien esiintymätiedon hyödyntäminen metsätaloudessa (pdf), Metsonpolulla julkaistuun uutiseen hankkeen retkestä sekä toimintamalliin (metsakeskus.fi). Hankeen työtä ja tuloksia on esitelty myös METSO-tilannekatsauksessa 2020. (Tapio Oy, Suomen metsäkeskus, Suomen ympäristökeskus, 2019–2021)

 • Potentiaaliset tulvametsät ja metsäluhdat (Potut-hanke): Luodaan menetelmiä monimuotoisuuden kannalta merkittävien tulvametsien ja metsäluhtien kartoittamiseen ja tunnistamiseen sekä kehitetään toimintamalleja kohteiden tilan parantamiseksi ottaen huomioon myös vesiensuojelun ja tulvasuojelun tarpeet. Pilottialueilla Perniönjoella ja Iijoella toimintaa kehitetään yhdessä metsäalan toimijoiden kanssa. Tutustu Potut-hankkeen kotisivuihin. Tutustu mallinnettuihin tulvametsiin ja metsäluhtiin hankkeessa tehdyn tarinakartan avulla. Tulvametsien maastohavainnot -sovelluksella voit kertoa löytämistäsi kohteista. 15.10.2020 pidetyn Tulvametsien ja luhtametsien luontoarvot ja luonnonhoito -webinaarin tallenne. 16.6.2020 pidetyn Potentiaaliset tulvametsät ja metsäluhdat -webinaarin esitykset ja tallenne. Hankkeesta ja sen työstä kirjoitetut artikkelit Metsälehdessä Veden valtaamat metsät suojeluun (metsalehti.fi), Maaseudun tulevaisuudessa Heikosti tuottavat tulvametsät ovat jääneet vähälle huomiolle (maaseuduntulevaisuus.fi) ja hankeen työn esittely METSO-tilannekatsauksessa 2020. (Suomen ympäristökeskus, ProAgria Oulu ry, Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset, 2019–2021)

 • Lehtometsien havinaa Pirkanmaalla: Yhdistää pienten suojeltujen lehtoalueiden ja niitä ympäröivien laajempien talousmetsien hoito siten, että luonnonhoidon ja metsänomistajan tavoitteet kohtaavat. Tutustu hankkeeseen (metsakeskus.fi) ja lehtojen hoidon suunnittelun ja toteutuksen oppaaseen (pdf). Hankkeesta on myös tehty monia juttuja: uutinen Metsonpolulla, Metsään-lehden juttu (Metsaan-lehti.fi) ja uutinen YLE:n sivuilla (yle.fi). Hankeen työtä ja tuloksia on esitelty myös METSO-ohjelman tilannekatsauksessa 2019. (Suomen metsäkeskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Metsähallituksen luontopalvelut, Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri, paikallisia metsätoimijoita, 2017–2020).
 • Lisää vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta suojavyöhykehakkuisiin: Kehittää suojavyöhykehakkuita kustannustehokkaammiksi ja vaikuttavimmiksi tutkimuksen, menetelmäkehityksen, koulutuksen ja viestinnän keinoin. Tutustu hankkeen tiedotteeseen (Jyväskylän yliopisto) ja esittelyyn (slideshare.net). Hankkeen tuloksia on esitelty myös METSO-ohjelman tilannekatsauksessa 2019. Tuloksista on valmistunut myös useita tieteellisiä artikkeleita (esim. Berrigan ym. 2020, Oldén ym. 2020, Oldén ym. 2019a, 2019b, Peura ym. 2020) (Jyväskylän yliopisto, Suomen metsäkeskus, Finsilva ja Metsä Group, Jyväskylän kaupunki, 2017–2019).
 • Tuli takaisin metsiin: Pysäyttää luonnonhoidollisten kulotusten väheneminen ja kääntää hallittu tulen käyttö talousmetsissä kasvu-uralle. Tutustu hankkeeseen (tapio.fi), sen tuottamiin raportteihin Tuli takaisin metsiin - kulotuksiin kannustamisen perusteet, tavoitteet ja tukeminen sekä Tulen avulla talousmetsä suojelualueeksi. Tutustu myös hankkeen tulosten esittelyyn METSO-tilannekatsauksessa 2018. (Tapio Oy, Suomen metsäkeskus, 2017–2019).
 • Digiriistametsä: Hankkeessa tunnistettiin metsäkanalintujen elinympäristöjä paikkatietoaineistoja (etenkin laserkeilausaineisto) analysoimalla ja vietiin niistä tieto Metsäkeskuksen Metsään.fi-palveluun metsänomistajien käytettäväksi. Päätavoite oli edistää riistametsänhoidon käytön mahdollisuuksia. Hanke järjesti runsaasti koulutusta riistametsänhoidosta. Hankkeen tuloksena valmistui riistametsänhoidon opas ja maastotyöohjeet. Tutustu hankkeeseen Suomen riistakeskuksen (riista.fi) ja Suomen metsäkeskuksen (metsakeskus.fi) sivuilla ja lue siitä METSO-tilannekatsauksesta 2017 ja Metsonpolulta (uutinen 18.3.2019). Hankkeen tuloksista on kerrottu myös mm. Metsäradiossa (yle.fi). (Suomen riistakeskus, Suomen metsäkeskus, 2017–2018).
 • Luontomatkailu ja METSO: Luoda hyvinvointipolku-konsepti ja toteuttaa polkuja yhdessä matkailuyrittäjien ja metsänomistajien kanssa. Tutustu hankkeen luomaan METSO-hyvinvointipolkukonseptiin (tapio.fi), tiedotteeseen (biotalous.fi) sekä uutiseen esteettömästä hyvinvointipolusta, joka on esimerkki toimintamallin jatkumisesta hankekauden jälkeen (Tapio Oy, Suomen metsäkeskus, 2014–2016).
 • Kasvua ja vaikuttavuutta METSO luonnonhoitoon: Luoda kasvua ja parantaa vaikuttavuutta METSOn toteutukseen liittyvissä luonnonhoitotöissä, mm. luonnonhoidon toteutusohjelmien ja koulutusten avulla. (Tapio Oy, Suomen metsäkeskus, 2012–2016).
 • Askel riistametsään: Jalkauttaa riistan elinympäristövaatimuksia huomioivia käytäntöjä metsätalouden toimenpiteisiin. Tutustu hankkeeseen ja siinä tuotettuun riistametsänhoidon työohjeeseen riista.fi-sivuilla (Suomen riistakeskus, Suomen metsäkeskus, 2014–2015).
 • Luonnonhoidon paikkatietotyökalut: Kehittää Metsäkeskuksen paikkatietotyökaluja METSOn toteutukseen liittyvissä luonnonhoitotöissä (Suomen metsäkeskus, 2013–2015).
 • Harjumetsien paahde-elinympäristöverkostot: Kehittää harjumetsien luonnonhoitoa, hoidon vaikutusten seurantaa, yhteistyötä ja ohjeistusta. Tutustu hankkeen raporttiinsivuihin ja hankekuvaukseen (Suomen ympäristökeskus, 2011–2013).
 • Lähteikköjen ja lettojen kunnostamisen monimuotoisuusvaikutukset: Lisätä tietoa lähteiden ja lettojen kunnostusten monimuotoisuusvaikutuksista. Lisätietoa lähteiden ennallistamisesta SYKEn sivuilta ja uutiskirjeestä (Suomen ympäristökeskus, 2011–2013).
 • Metsävara-Zonation: Lisätä tietoa arvokkaista metsäalueista Zonation-ohjelmiston analyysein sekä edistää tulosten käyttöönottoa mm. ohjein. Tutustu hankkeessa valmistuneeseen esitteeseen (pdf) (Tapio Oy, Suomen metsäkeskus, 2010–2013).
 • Minun METSOni: Kertoa esitteessä METSOn mahdollisuuksista METSOssa toimineiden maanomistajien sanoin. Tutustu hankkeen tuottamaan esitteeseen (pdf) metsänomistajien kokemuksista METSO-ohjelmasta (Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi, 2011–2012).
 • Puustoisten perinneympäristöjen hoidon kehittäminen: Edistää suojelualueiden ulkopuolella sijaitsevien puustoisten perinneympäristöjen hoitoa mm. monenlaisin ohjein. Tutustu hankkeen sivuihin ja hankekuvaukseen (Suomen ympäristökeskus, 2011–2012).
 • Talousmetsälehdot monimuotoisiksi: Talousmetsälehtojen rakennepiirteiden monipuolistaminen leimikoiden käsittelyn ohjeistuksella. Tutustu hankkeen julkaisuun (pdf) ja sivuihin (Suomen metsäkeskus, 2010–2012).
 • Tulella tehokkaammin - valtakunnallinen luonnonhoidollisten kulotusten kehittämishanke: Lisätä ja kehittää kulotuksia ja kulottajien ammattitaitoa (Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä, 2010–2012).
 • METSO luonnonhoito: Kehittää ja laajentaa talousmetsien luonnonhoidon keinovalikoiman käyttöä metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi. Tutustu hankkeen selvitykseen elinympäristöjen hoito- ja kunnostamistöiden kustannustiedoista (pdf; Metsonpolku.fi) (Tapio Oy, Suomen metsäkeskus, 2009–2012).
 • Uuteen toimintakulttuuriin ja luonnonsuojelun kustannustehokkuuteen - säästöpuuryhmien poltto yksityismetsissä: Kehittää säästöpuuryhmien polttoa talousmetsien luonnonhoidon menetelmänä. Tutustu hankkeen esittelyyn (UPM Silvesta Oy, 2010–2011).
 • Kivennäismaiden ja korpien ennallistamistoimet talousmetsien luonnonhoidon ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen keinoina: Selvittää ennallistamistoimien vaikutuksia metsissä ja puustoisilla soilla. Tutustu hankkeen sivuihin ja hankekuvaukseen (Suomen ympäristökeskus, 2010–2011).
 • Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa: Luoda toimintamalli uhanalaisten lajien tietojen siirtoon toimijoille ja opas metsätalouden toimista lajien monimuotoisuuden turvaamiseksi. Tutustu hankkeen julkaisuun (Tapio.fi), tarkempaa tietoa toimintamallista saat Suomen metsäkeskuksen sivuilta (Tapio Oy, Suomen ympäristökeskus, 2009–2011).
 • Metsien ennallistamisen ja luonnonhoidon opas: Tuottaa opas metsien ennallistamisen ja luonnonhoidon parhaista käytänteistä. Tutustu oppaaseen (Metsähallitus, Luontopalvelut, 2011).
 • Lajiesittelyiden laatiminen uhanalaisille metsälajeille: Laatia noin 300 uhanalaisen lajin esittelyä nettiin ja päivittää aiemmin tehtyjä esittelyjä. Tutustu hankkeeseen ja lajiesittelyihin (Suomen ympäristökeskus, 2011).

Lisätietoja:

Vanhempi tutkija Kaisu Aapala, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 052, etunimi.sukunimi@syke.fi

Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 040 7210 687, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Julkaistu 29.1.2016 klo 15.53, päivitetty 4.2.2022 klo 17.23
 • Tulosta sivu