Toteutettuja yhteistoimintaverkostoja

Oletko suunnittelemassa METSO-ohjelman yhteistoimintaverkostohanketta? Kiinnostaako sinua jonkin jo päättyneen yhteistoimintaverkoston teema tai tulokset?

Voit tutustua METSO-ohjelmassa vuodesta 2009 alkaen toteutettuihin verkostohankkeisiin tällä sivustolla.

Päättyneet yhteistoimintaverkostohankkeet ja niiden tavoitteet (suluissa hankkeen vetäjät ja toimintavuodet)

 • Metsänomistajien luontoverkosto: Luoda kokemuksia vaihtava metsänomistajien vertaisryhmä luontoarvoista kiinnostuneille metsänomistajille. Luontoverkoston toiminta on metsänomistajien keskinäistä ja tasa-arvoista vertaistoimintaa, luottamuksellista ja ilmaista. Hankkeen kautta metsänomistajan on mahdollista saada tietoa metsänsä luontoarvoista. Tutustu verkostoon (blogspot.fi), Oman metsän luonnonhoito-raporttiin (pdf), hankkeen tulosten esittelyyn METSO-tilannekatsauksessa 2018 (pdf), hankkeen seminaarista tehtyyn uutisen Metsonpolulla tai liity hankkeen Facebook-ryhmään (Länsi-Suomen Luontoarvoyhdistys Koppelo ry, 2016–2019).
 • Kuusamon yksityismetsien luontohelmet tutuiksi: Sovittaa yhteen Kuusamon monimuotoisuuden turvaaminen ja luontomatkailu etenkin yksityismetsien METSO-kohteilla. Hankkeessa mm. valmistellaan maastoreittejä yksityismetsiin sekä luodaan sopimusmalli (pdf) metsänomistajien ja luontomatkailuyritysten käyttöön. Lisätietoa verkoston toiminnasta hankkeen sivuilta ja tuloksista kertovasta tiedotteesta (metsakeskus.fi). Hankkeen toimintaa ja tuloksia on esitelty myös METSO-ohjelman tilannekatsauksessa 2019 (jukuri.luke.fi).  (Suomen metsäkeskus, 2017–2019).
 • Suuret petolinnut monimuotoisuuden osana – työkaluja metsänomistajille ja metsäammattilaisille: Edistää metsäpetolintujen ja muiden varttunutta metsää suosivien lajien esiintymistä talousmetsämaisemassa tekemällä metsänomistajille ja metsäammattilaisille ohjeita mm. pesäpaikkojen ja pesäpuiden säästämiseksi. Tutustu verkostoon ja hankkeen tuottamiin ohjeisiin (luomus.fi) ja lue siitä METSO-tilannekatsauksesta 2017. Hankkeessa tuotetut ohjeet löytyvät myös Suomen metsäkeskuksen sivuilta Luonnonhoidon tausta-aineistoista (metsakeskus.fi). Tiedote hankkeen tuloksista (metsakeskus.fi). Hankkeen tulosten pohjalta valmistui pro gradu -tutkielma ja sekä tieteellinen artikkeli. (Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS, 2016–2018).
 • METSO-kätköily: Pilotoida METSO-kätköjen ja muiden luontokätköjen soveltuvuutta luontomatkailun turvaamisessa ja yritystoiminnan edistämisessä. Tutustu verkostoon (metsakeskus.fi) ja lue siitä  METSO-tilannekatsauksta 2017. (Suomen metsäkeskus, 2016–2017).
 • Riistametsänhoidon edelläkävijät: Löytää arkiluonnonhoidon yleistymisen esteet ja etsiä niihin ratkaisut, joita testataan käytännössä. Tutustu verkostoon (riista.fi) (Suomen riistakeskus, 2016).
 • Monimuotoinen ja tervehdyttävä metsäluonto - kolme terveysmetsän toimintamallia: Suunnitella ja toteuttaa tervehdyttäviä luontopalveluja. Hankkeessa tuotettiin tietokirjaTutustu verkostoon (luonnontie.fi). Hankeesta on kerrottu myös METSO-tilannekatsauksessa 2014.  (Luonnontie, 2014–2016).
 • METSO tunnetuksi tuhansille maaseudun asujille: Luoda toimintamalli METSO-kävelyille, joiden avulla lisätään tietoutta metsien monimuotoisuudesta, suojelusta, luonnonhoidosta ja rahoitusmahdollisuuksista. Tutustu verkostoon (maajakotitalousnaiset.fi) (Maa- ja kotitalousnaisten keskus, 2014–2015).
 • Varpu - luonnonhoitoverkosto Vakka-Suomeen: Lisätä luonnonhoidon talkootoimintaa ja tietoisuutta METSO-ohjelmasta. Tutustu verkostoon (ravakka.fi) (Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka (Leader Ravakka), 2014–2015).
 • Puustoisten perinneympäristöjen hoito luonnonlaiduntamisella: Parantaa puustoisten perinneympäristöjen tilaa ja laatia luonnonlaidunlihalle ekologisesti kestävä kriteeristö (pdf) Suomessa. Tutustu verkostoon (wwf.fi) (WWF Suomi, 2012–2015).
 • Palojatkumo yksityismetsiin: Kulotusten ja luonnonhoidollisten polttojen toimintakulttuurin edistäminen ja tiedon lisääminen mm. esitteen avulla. Tutustu hankkeessa tuotettuun esitteeseen (pdf) (Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi, 2012–2014).
 • "Kun toimeen tartutaan" – kudotaan Hämeeseen luonnonhoitoverkko: Edistää talousmetsien luonnonhoitoa Hämeessä verkostoitumalla, tiedottamalla ja kouluttamalla. Tutustu hankkeen sivuihin (hamk.fi) ja hankkeen esitteeseen Erilainen urakka - luonnonhoidon työtilauksia metsäpalveluyrittäjille (pdf) (metsonpolku.fi) (Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä, 2012–2014).
 • Talous-METSO: Erirakenteinen metsänkasvatus METSO-kohteiden tukena kunnissa: Yhdistää METSO-kohteiden suojelu niitä ympäröivien talousmetsien metsäpeitteisyyttä vaalivaan hoitoon. (Innofor Oy, 2012–2014).
 • Koulumetsät arvoonsa – yhteistyöllä suojelua ja ympäristökasvatusta: Edistää koulujen ja päiväkotien lähimetsien turvaamista ja monimuotoisuutta sekä tuottaa aiheesta kattava opas. Tutustu aiheeseen ja koulumetsäoppaaseen (sll.fi). Hankkeesta on kerrottu myös METSO-tilannekatsauksessa 2013. (Suomen luonnonsuojeluliitto, 2012–2013).
 • Riistaa reunoilta: Edistää ja ohjeistaa vaihettumisvyöhykkeiden hoitoa riistan ja luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi. Tutustu hankkeeseen (riista.fi) (Suomen riistakeskus, 2011–2013).
 • Ilmastonmuutos metsässä – rupilisko huippumalliksi, METSO turvaverkostoiksi: Edistää rupiliskon suojelua ja lajin huomioimista metsätalouden toimissa sekä lisätä tietoisuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksista lähiluontoon. Lisätietoja hankkeen tiedotteesta sekä METSO-tilannekatsauksesta 2013 (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 2010–2013).
 • Perspektiiviä serpentiiniin – Serpentiinialueiden yhteistoimintaverkosto: Kartoittaa Kaavin ja Juankosken serpentiinikallioalueiden METSO-ohjelmaan soveltuvia kohteita ja viestitään maanomistajille suojelumahdollisuudesta. Hankkeen puitteissa suojeltiin METSO-ohjelmalla yhteensä yli 160 hehtaaria (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2012–2013).
 • Metsätalouden luonnonhoidon yleissuunnittelu: Toteuttaa ja kehittää kokonaisvaltaista valuma-aluekohtaista suunnittelua maa- ja metsätalousalueilla. (Lounais-Suomen ELY-keskus, 2009–2012).
 • Männikkömetsät ja rantojen raidat, Keski-Suomen yhteistoimintaverkosto: Edistää METSOn toteutusta, parantaa suojelualueiden kytkeytyvyyttä, lisätä tietoa sekä myönteistä asennetta monimuotoisuutta kohtaan ja edistää luontomatkailun toimintaedellytyksiä Keski-Suomessa. (Suomen metsäkeskus, 2009–2012).
 • Samarbete i Storskogen: Sibbo storskog utvecklas till ett modellområde för samverkan mellan olika typer av skogsägare samt mellan ekonomiskogsbruk och olika grader av skydd. (Suomen metsäkeskus, 2009–2012).
 • Luonnonhoitoa liekillä: Synnyttää edellytykset tulenkäytön pysyvään toimintakulttuuriin, jossa alueen metsänomistajat ja toimijat omaksuvat hallitun tulenkäytön osaksi talousmetsien luonnonhoitoa. Tutustu hankkeen sivuihin (metsakeskus.fi) (Suomen metsäkeskus, 2009–2012).
 • Tahkolta Kinahmin lehtoihin – lehtokeskuksesta vetovoimaa Tahkon matkailuun: Yhtenäisten lehto- ja monimuotoisuuskokonaisuuksien muodostaminen, tiedon lisääminen ja kohteiden retkeilykäytön edellytysten parantaminen. Lue hankkeen jälkeen julkaistu uutinen Metsonpolulta sekä juttu metsänomistajasta, joka  (Suomen metsäkeskus, 2009–2012).
 • Kuukkeli metsäluonnon suojelun monipuolistajana: Luoda yhteinen näkemys ja opas (pdf) kuukkelin turvaamiskeinoista metsätalouden toimenpiteissä. Tutustu teemaan (sll.fi) (Suomen luonnonsuojeluliitto, 2009–2011).

Lisätietoja:

Vanhempi tutkija Kaisu Aapala, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 052, etunimi.sukunimi@syke.fi

Liitetiedostot

Julkaistu 6.7.2018 klo 12.39, päivitetty 2.7.2021 klo 14.04
 • Tulosta sivu