Genom utbildning får vi fler skogliga aktörer med i METSO-arbetet

Nyhet 16-11-2020 kl. 10.12

Skogscentralen ordnade i oktober tillsammans med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten två webbutbildningar, en svensk och en finsk, med temat frivilligt skydd av skog och myrar. Under utbildningarna fick totalt 14 stycken skogliga aktörer från de österbottniska landskapen veta mera om hur de kan serva sina kunder genom att själva uppgöra miljöstödsansökningar och förmedla skyddsobjekt.

Arbetet med frivilliga skyddsfrågor inom ramen för METSO-programmet är gemensam sak för ett stort antal aktörer. Skogscentralen, som ansvarar för verkställandet av 10-åriga miljöstödsavtal, och NTM-centralen, som ansvarar för verkställandet av permanent skydd, har ett gemensamt intresse i att ytterligare aktivera de skogliga aktörerna i METSO-arbetet. Ännu har vi nämligen en bit att vandra innan vi når de uppställda målen. I skogarna finns ännu fina naturobjekt och skogsägarna är överlag intresserade av frivilligt skydd, så förutsättningarna är ändå mycket goda.

METSO
© Nina Jungell

Aktörerna vill serva skogsägarna - och kan få ersättning för det

Aktörerna på fältet spelar en stor och viktig roll i METSO-marknadsföringsarbetet. Skogsägarna kan inte välja METSO, om de inte känner till att alternativet finns. De behöver få information om huruvida de har skyddsvärda objekt i sina skogar och de behöver få veta mer om möjligheterna med frivilligt skydd och att ersättning betalas för sådan.

Aktörerna kan även själva erhålla ersättning av så väl Skogscentralen som NTM-centralen för uppgörande av miljöstödsansökningar respektive förmedlingar av objekt. Det här arbetet kan vara en del av aktörernas service till skogsägarna, och på flera håll är detta redan praxis. Ytterligare aktörer behövs ändå med för att föra METSO-arbetet framåt.

Under utbildningsdagarna diskuterade vi METSO-programmets alla skyddsalternativ, det vill säga metoderna för permanent skydd och 10-åriga miljöstödsavtal. Deltagarna fick lära sig hur de går till väga om de vill göra upp en miljöstödsansökan till Skogscentralen eller förmedla ett objekt till NTM-centralen. Vi gick igenom de skyddsvärda naturobjekten, d.v.s. METSO-livsmiljöerna och skogslagens särskilt viktiga livsmiljöer enligt §10. Vi fick också höra mera om det nya Helmi-livsmiljöprogrammet, speciellt om frivilligt myrskydd, och vilka möjligheter det erbjuder skogsägarna.

METSO, rehevä suo
© Nina Jungell

Det finns alltid behov av mer kunskap

Genom kommentarer och frågor framkom det under utbildningarna tydligt att frivillighet och öppna kort är något som vi alla gynnas av. Samarbete organisationer emellan och stöd fackmän emellan är en förutsättning för att METSO-arbetet ska fungera. Personalförändringar och uppdaterade urvalskriterier skapar behov av återkommande utbildningar. Grunderna för klassificering av METSO-livsmiljöer i klass 1-3 var ett konkret tema som lyftes fram som aningen oklart.

Skogscentralen och NTM-centralen står till tjänst med METSO-stöd och -vägledning för såväl skogliga aktörer som skogsägare.

Text: Nina Jungell, expert på naturvård, Finlands skogscentral


  • Skriv ut sidan