METSO blanketter

För skogsägarna

Skogsägare. Är du intresserad av METSO-handlingsplanen? Är din skog i naturtillstånd eller finns det eventuellt värdefulla naturobjekt i din skog?

1. Om du vill ha mer information om handlingsplanen

Fyll i kontaktblanketten och välj närmaste närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-central) eller Finlands skogscentrals område på blankettens rullgardinsmeny. Vår kontaktperson för METSO kontaktar sedan dig. Detta binder dig inte till något, däremot får du mer information om din egen skog och dess lämplighet för METSO.

2. Att lämna in ansökan om skydd av skog inom METSO

Fyll i en blankett om du vill ansöka om permanent eller tidsbegränsat skydd (20 år) av skog hos NTM-centralen. Genom att fylla i METSO-ansökan inleder du själva ärendet, men du binder dig inte till något ännu i detta skede.

3. Att ingå avtal om miljöstöd för ett skogsområde

Genom ett miljöstödsavtal förbinder sig skogsägaren att bevara mångfalden i ett skogsområde och att inte vidta skogsbruksåtgärder i området under en period på 10 år. Miljöstödet är en bra lösning framför allt för skydd av små områden.

4. Att delta i ett naturvårdsprojekt

Du kan ta initiativ till ett naturvårdsprojekt genom att kontakta en naturvårdsexpert vid Skogscentralen. Initiativet till naturvårdsprojekt kan gälla bl.a. vård av lundskog, restaurering av småvatten, restaurering av myrmark eller effektivare vattenskydd.

För skogsfackmän

Fyll i en blankett när du för en skogsägares räkning förmedlar ett anbud till NTM-centralen om ett potentiellt METSO-objekt:

Beakta den geografiska avgränsningen för NTM-centralen i Lappland när det gäller avtal om permanent skydd och markaffärer. Hör dig för med den regionala NTM-centralen om huruvida en viss skog lämpar sig som skyddsobjekt.

Om du hjälper en markägare att upprätta ansökan om miljöstöd hos Finlands skogscentral:

Publicerad 08-02-2016 kl. 14.19, uppdaterad 14-01-2022 kl. 10.27
  • Skriv ut sidan