Lämpar sig din skog för skydd?

Puronvarsilehto_Erkki Oksanen_Luke.jpg
© Erkki Oksanen, Luonnonvarakeskus

Gå igenom följande fyra frågor:

1. Finns det rikligt med död ved eller lågor i skogen?

Om det finns torrakor eller lågor i din skog har detta stor betydelse för den biologiska mångfalden. Många utrotningshotade arter är beroende av död ved.

2. Har det utförts avverkningar i skogen nyligen?

Om det är länge sedan en avverkning utfördes, finns det träd av olika ålder och storlek i skogen, vilket är bra för mångfalden.

3. Är marken bördig eller försumpad?

Man vill få med lundar och trädbevuxna torvmarker, såsom skogskärr och tallmyrar, i METSO-handlingsplanen.

4. Finns det gamla eller grova barr- och lövträd med håligheter i din skog? 

Alla gamla och grova träd med håligheter är värdefulla med tanke på den biologiska mångfalden. Särskilt värdefulla är skogar där det växer stora aspar. På en enskild stor asp kan det leva hundratals arter.

Om du svarade ja på en eller flera frågor, kan din skog lämpa sig för METSO.

Läs mer om livsmiljöerna i broschyren eller i publikationen om urvalskriterierna på webbsidan Metsonpolku.

Fyll i kontaktblanketten nedan. METSO-kontaktpersonen kontaktar dig.

Publicerad 16.2.2016 kl. 9.39, uppdaterad 29.5.2019 kl. 14.58
  • Skriv ut sidan