Exempel på METSO-ersättningar till församlingar

Församlingar får full ersättning för grundande av ett privat skyddsområde och försäljning till staten på samma sätt som privata skogsägare.

Nedan presenteras två exempel på prissättningen av församlingars METSO-objekt.

I Försäljning av ett område till staten i naturskyddssyfte i Södra Karelen

Objektet som har en areal på cirka 3,2 hektar och har en tätbevuxen skog ligger bredvid en skyddad fastighet (ett Natura-område) som staten förvärvat. I området finns gott om moskog med en riklig förekomst av rötträd som uppfyller METSO-programmets urvalskriterier. NTM-centralen uppgör en prissättningskalkyl över objektet. Församlingen och NTM-centralen avtalade om markaffären för 52 000 euro.

 

 trädbeståndets bruttovärde (m3 x €/m3)

58 451 €

 markens värde (ha x €/ha)

 1 882 €

 summa

 60 333 €

 justering av totalvärdet (-14%)

 8 333 €

 köpeskilling

 52 000 €

 

II Grundande av ett privat naturskyddsområde i Södra Savolax

Objektet på cirka 30,6 hektar anges i generalplanen som jord- och skogsbruksdominerat område (M). I området finns gott om moskog med en riklig förekomst av rötträd samt kärr- och myrskog som uppfyller METSO-programmets urvalskriterier. NTM-centralen uppgör en prissättningskalkyl över objektet. Församlingen och NTM-centralen avtalade om områdets skyddsföreskrifter och om en fridlysningsersättning om 181 000 euro. På området grundas ett privat naturskyddsområde.

 

 trädbeståndets bruttovärde (m3 x €/m3)

 212 538 €

 justering av totalvärdet (-15 %)

 31 538 €

 skogsbruksvärde

 181 000 €

 

Intresserad?

Ta kontakt med METSO-kontaktpersonen vid din egen NTM-central eller fyll i kontaktblanketten så tar METSO-ansvarspersonen kontakt med dig.
Publicerad 04-03-2016 kl. 12.20, uppdaterad 30-03-2016 kl. 13.12
  • Skriv ut sidan