När pengarna avgör

varttunut-metsä
© Markku Meriluoto

METSO-expert Esa Pynnönen vid NTM-centralen i Tavastland gjorde upp ett fiktivt men realistiskt exempel på en skogslägenhet på fem hektar i Mellersta Finland. Han beräknade ersättningens nivå med tre olika METSO-alternativ. Alternativen är: försäljning av skog till staten i skyddssyfte, grundande av ett privat skyddsområde eller tidsbegränsad fridlysning av området i 20 år.

Exempelskogen är moskog med riklig förekomst av rötträd som uppfyller urvalskriterierna för METSO. I skogen växer blandskog med en genomsnittlig virkesmängd på 250 m3/ha. Trädbeståndets ålder är cirka 80 år.

I exempelfallet skulle den skattefria ersättningen för detta fiktiva objekt enligt de olika objekten vara:

  • 38 000 euro, om skogen säljs genom en fastighetsaffär till staten i skyddssyfte
  • 36 160 euro, om skogen skyddas permanent som ett privat skyddsområde och
  • 14 000 euro, om skogen fridlyses tidsbegränsat i 20 år.

Skattemyndigheten behandlar virkeshandel och naturskydd på olika sätt

Utöver de olika alternativen för skydd av skogen är naturligtvis också föryngringsavverkning av området ett alternativ. Avverkningsintäkten, som utgörs av bruttovärdet på trädbeståndet i exempelberäkningen, kan uppgå till 45 202 euro.

Efter avverkningen ska skogsägaren emellertid utföra arbeten för skogsförnyelse och skötsel av plantorna och betala skatt för den rena inkomsten enligt skattesatsen för kapitalinkomster, som är 30 procent.

Jämfört med virkeshandel ger exempelvis grundandet av ett privat naturskyddsområde större inkomster efter skatt och kostnader. Å andra sidan går markägaren miste om de avverkningsintäkter som ansamlas under de kommande årtiondena.

Glöm inte att ersättningar för fastighetsaffär, permanent skydd och tidsbegränsat skydd i 20 år är skattefria för en privat markägare.

METSO-objekt utvärderas avgiftsfritt och NTM-centralens offert medför ingen skyldighet till åtgärder.

Intresserad? Ta kontakt med hjälp av skogsägarens kontaktblankett redan i dag.

Publicerad 16.2.2016 kl. 9.40, uppdaterad 30.3.2016 kl. 13.02
  • Skriv ut sidan