METSO–finska ordlista

METSO

METSO är en förkortning av Handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland. Det handlar alltså inte om skogsbolaget METSO och programmet har inte heller att göra med skydd av tjäder (metso), utan har ett mer omfattande mål, dvs. att stoppa utarmning av skogarnas biologiska mångfald på ett för skogsägare frivilligt sätt.

METSO grundar sig på regeringens beslut (pdf). Programmet genomförs av närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centraler), Finlands skogscentral och Forststyrelsen tillsammans med skogsägarna. Läs mera om METSO:s mål på metsonpolku.fi.

Biologisk mångfald

Att bevara mångfalden är programmets främsta mål. Med mångfald avses naturens biologiska mångfald, dvs. biodiversitet. Oftast tänker man på arternas mångfald, dvs. hur många arter av växter, djur eller till exempel svamp det finns i ett område. Olika livsmiljöer i ett skogsområde är också en form av mångfald. Genetisk mångfald är viktig för det hjälper arterna att anpassa sig till långsiktiga förändringar. Även variationen i olika organismsamhällen eller hela landskapsmiljöer kan ses som mångfald.

METSOs livsmiljöer och urvalskriterier

METSO har fokus på skogbevuxna livsmiljöer. Programmet tar upp tio med tanke på mångfalden särskilt viktiga skogsklädda livsmiljötyper som ska tryggas, t.ex. skogar med stort inslag av död ved, lundar och skogar nära småvatten.  Olika livsmiljöer, död ved och gamla lövträd anger hur viktigt området är för naturens biologiska mångfald, t.ex. för hotade arter. De tio livsmiljötyperna och de närmare kraven för dessa (t.ex. mängden död ved) är METSO:s urvalskriterier. Utifrån dessa kriterier bestämmer närings-, trafik- och miljöcentralens eller Finlands skogscentrals experter om ett område är lämpligt för programmet. Närmare undersökningar av de utvalda områdena har visat att valet som bygger på livsmiljöer fungerar – det finns värdefulla arter i METSO-områdena. Läs mera om livsmiljöerna och urvalskriterierna på metsonpolku.fi:

Alternativ som METSO ger skogsägare

En skogsägare kan välja mellan olika alternativ när ägaren vill skydda sina skogar inom ramen för METSO-programmet. Dessa alternativ kallas också för sätt att genomföra programmet. En skogsägare kan skydda ett skogsområde permanent genom att inrätta ett privat skyddsområde, sälja det till staten eller skydda området för en viss tid i form av ett miljöstödsobjekt (ett tioårigt avtal) eller genom naturvårdslagen (20 år).  Ibland är det också möjligt att byta ut egen mark mot statens mark om det finns lämplig utbytesmark. Ytterligare kan det finnas möjligheter att delta i s.k. naturvårdsprojekt. När en skogsägare överväger och väljer bland de olika alternativen diskuterar ägaren med Finlands skogscentrals eller NTM-centralens experter som ger mer information och stöd samt en uppskattning av ersättningen. Läs mera på metsonpolku.fi:

Ersättningar

Skogsägare betalas ersättning för de skyddsåtgärder ägaren gjort inom ramen för METSO. Ersättningens storlek beror på genomförandesättet och inkomstbortfallet vid virkesproduktionen. Om ägaren säljer området till staten, ska även värdet av marken tas i beaktande i ersättningen. NTM-centralens eller Finlands skogscentrals experter ger en uppskattning av ersättningen före skyddsbeslutet. NTM-centralens ersättningar till privatpersoner är skattefria. När det gäller naturvårdsprojekt får skogsägaren ingen ersättning, men ägaren behöver inte betala för naturvårdsåtgärderna.

Fredning (och bestämmelserna om fredning av ett privat skyddsområde)

Fredning betyder att ett visst objekt, t.ex. ett skogsområde, skyddas antingen permanent eller tidsbegränsat så att markägaren fortsatt äger området. Om det handlar om permanent skydd, inrättar man ett s.k. privat skyddsområde. I samband med att inrätta ett privat skyddsområde och ett tidsbegränsat skyddsområde för 20 år kommer NTM-centralens expert och skogsägaren överens om fredningsbestämmelserna. I regel innehåller bestämmelserna ett förbud mot insatser som försvagar områdets naturtillstånd (t.ex. avverkningar).

Permanent skydd

Med permanent skydd avses att man inrättar ett privat skyddsområde eller säljer området till staten till naturskyddsändamål. Permanent skydd kan i allmänhet inte avvecklas. Skyddet är bindande även för nya markägare och det registreras i fastighetsregistret.

Tidsbegränsat skydd

Det går också att ingå ett avtal om tidsbegränsat skydd. NTM-centralen ingår tidsbegränsade skyddsavtal som löper över 20 år och Finlands skogscentral tioåriga Kemera-miljöstödsavtal.

Kemera

Kemera är en förkortning av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk som ska främja en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar skötsel och användning av skogarna. Med stöd av lagen kan skogsägare få stöd för bl.a. att öka skogarnas tillväxt, upprätthålla ett vägnät för skogsbruket och för att skydda skogarnas biologiska mångfald. Lagen är temporär, mer information finns på finlex.fi.

Miljöstöd

Miljöstöd är ett stöd som betalas skogsägare enligt 19 § i Kemera-lagen. Miljöstöd kan beviljas om syftet med skogsvårds- eller skogsanvändningsåtgärderna är att bevara skogarnas biologiska mångfald och ta hänsyn till naturvården eller annan användning av skog än virkesproduktionen i en vidare mening än vad som bestäms i skogslagen om skogsägarens skyldigheter.

I praktiken är miljöstödet METSO-programmets ersättning till markägare när de ingår avtal med Finlands skogscentrals expert om ett tidsbegränsat skogsskydd för tio år (ett s.k. miljöstödsområde) eller deltar i projekt för naturvård i ekonomiskogar. Läs mera på metsonpolku.fi:

Naturvård och naturvårdsprojekt

Med naturvård avses olika praktiska åtgärder som tryggar biologisk mångfald eller förbättrar naturvärden i ett område. Även många andra åtgärder i samband med vanligt ekonomibruk av skog kan betraktas som naturvård, t.ex. att man lämnar kvar sparträd vid avverkningar. Inom METSO sker naturvården i många olika markägares skogar i form av naturvårdsprojekt som Finlands skogscentral koordinerar. Projekten kan handla om till exempel restaurering av dikade torvmarker, myrskogar och bäckar eller hyggesbränning. Skyddade områden kan också vara i behov av naturvård. Forsstyrelsen svarar för naturvården i skyddsområdena. Läs mera på metsonpolku.fi:

METSO:s forskningsprojekt, projekt för utveckling av naturvården och samarbetsnätverksprojekt

Med projekt avses forsknings- och utvecklingsprojekt som finansieras inom ramen för METSO-programmet. Utöver de egentliga forskningsprojekten finansierar programmet också projekt för utveckling av naturvården som i synnerhet fokuserar på utveckling av åtgärder som främjar mångfalden i ekonomiskogar.  Samarbetsnätverk är också en av METSO:s projektformer. De handlar om praktiska åtgärder på lokal nivå för att bevara skogsnaturens biologiska mångfald.

Publicerad 25-02-2016 kl. 10.54, uppdaterad 29-05-2019 kl. 15.04

  • Skriv ut sidan